INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Szkolny wolontariat, a w nim – chęć, pomysł, cel i czyn”

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Etap edukacyjny – kl. IV – VI szkoły podstawowej- wybrana grupa uczniów

Typ innowacji – organizacyjno - metodyczna

Termin realizacji – 14.11.2016 – 31.10.2017

Autorzy: mgr Jolanta Pytlik

mgr Anna Kołodziejska

Justyna Holubek

Katarzyna Pieczka

ZSP Borucin

Działania w ramach innowacji

W ramach podejmowanych działań innowacyjnych drużyna szkolnych wolontariuszy zaangażuje się pomoc osobom starszym, samotnym i chorym na terenie swojej miejscowości. Zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzeby społeczne wynikające z uwarunkowań ekonomicznych i socjologicznych małych miejscowości, gdzie większość stanowią ludzie starsi i samotni. Potrzebują oni zainteresowania i wsparcia poprzez aktywizację i kontakty z otaczającą ich społecznością, do czego będą dążyć wolontariusze w trakcie prowadzonej innowacji.

Uczniowie będą dobrowolnie i świadomie angażować się w pracę na rzecz innych, na zasadach wolontariatu. Podczas realizowanych działań nabędą umiejętność współdziałania w celowej pracy zespołowej, poczują satysfakcję z niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, zdobędą uznanie ze strony innych, podwyższy się ich samoocena, zyskają nowych przyjaciół i znajomych, nabędą umiejętności interpersonalne, zdobędą nową wiedzę i doświadczenie, będą dostrzegać potrzeby innych. Wolontariat w znacznym stopniu przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju, a w szczególności sfery emocjonalnej i społecznej.

Szkolny wolontariat pozwoli na zdobywanie osobistych doświadczeń poprzez:

 • udział w różnorodnych zajęciach warsztatowych

 • współpracę z lokalnymi jednostkami samorządowymi

 • organizowanie spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym

 • przygotowywanie potrzebnych środków i materiałów informacyjnych

 • planowanie aktywnych form spędzania czasu

 • tworzenie przyjaznego środowiska wśród społeczności lokalnej dla wolontariatu

W ramach działań innowacyjnych uczniowie – wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizowanymi zadaniami.

Ponadto przez cały czas trwania innowacji uczniowie będą zachęcani do promowania swoich działaniach na szkolnym portalu społecznościowym, gdzie zespół redakcyjny złożony z uczniów i nauczycieli będzie umieszczał przygotowane przez dzieci relacje z bieżących działań. Na lekcjach wychowawczych wolontariusze po każdym zrealizowanym zadaniu będą mieć możliwość podsumowania swojej pracy i opowiedzenia o swoich doświadczeniach. Na koniec roku wolontariusze uczestniczący w innowacji wypełnią ankietę ewaluacyjną.

 

 

 

Przewidywane efekty:

Poprzez realizację innowacji uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy wolontariusza. W trakcie prowadzenia zajęć, warsztatów oraz spotkań integracyjnych uczniowie rozwiną zdolności interpersonalne, nauczą się współpracy, pokonają negatywne emocje, podejmą kreatywne działania na rzecz osób potrzebujących oraz zdobędą potrzebną motywację do dalszej pracy wolontariusza . Przeniosą swoje doświadczenia w środowisko domowe. Osoby starsze i samotne objęte wolontariatem będą z własnej inicjatywy korzystać z ofert kulturalnej szkoły jaka kierowana jest do środowiska lokalnego.

Uważamy, że poprzez stworzenie w/w możliwości uczniowie nabędą takie umiejętności społeczne, które zainspirują ich do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz osób starszych, samotnych i chorych ,będą dostrzegać ich potrzeby , szukać możliwości zaradzenia im oraz odczuwać empatię w relacjach z nimi. Doświadczą satysfakcji z niesienia pomocy innym, co zmotywuje ich do kontynuowania wolontariatu w dalszym życiu .

Główne cele innowacji:

 • poszerzenie wiedzy na temat wolontariatu

 • aktywizowanie do działań na rzecz społeczności lokalnej

 • integrowanie się ze środowiskiem lokalnym

 • zachęcanie do pracy na rzecz osób potrzebujących

 • uczenie się współdziałania podczas realizacji zadań

 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadanie

 • rozwijanie empatii

 • rozwój sfery emocjonalnej i społecznej

 • nabywanie umiejętności interpersonalnych i organizatorskich

 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy

 • kształtowanie umiejętności planowania pracy i realizowania jej poszczególnych etapów

 • uczenie wytrwałego dążenia do celu

 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych

 • podejmowanie inicjatywy w trakcie działań

 • dbanie o estetykę i dokładność wykonanych prac

 • przeniesienie pozytywnych doświadczeń w środowisko rodzinne

Działanie we współpracy z jednostkami terytorialnymi :

 • Dom Kultury – Pieczenie śląskiego kołacza, Najsłodsze chwile z babcią i dziadkiem – spotkanie integracyjne,

 • Gminna Biblioteka Publiczna- Poranek z książką przygodową – spotkanie integracyjne,

 • Ośrodek Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krzanowicach- występy teatralne dla mieszkańców ośrodka

Zadania innowacji:

Propagowanie wolontariatu wśród dzieci i rodziców poprzez :

 • zorganizowanie spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym w celu aktywizowania ludzi samotnych i starszych

 • prowadzenie różnorodnych warsztatów artystycznych z elementami pracy użytkowej

 • aktywizowanie i zachęcanie jak najszerszej grupy osób do współpracy

 • prowadzenie kampanii informacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych

 • łączenie szkolnych tradycji świątecznych z nowymi inicjatywami

 • przełamywanie uprzedzeń i otwieranie się na nowe wyzwania

Dokumentacja:

 • zapisy w dziennikach lekcyjnych, dzienniku pedagoga, bibliotekarza i świetlicy

 • scenariusze zajęć

 • zdjęcia, dyplomy

 • artykuły w prasie lokalnej, na stronach internetowych

 • gazetki ścienne

Ewaluacja:

Podczas realizacji innowacji zakładamy, że ewaluacja polegać będzie na daniu odpowiedzi na następujące pytania i zagadnienia:

 • czy realizacja innowacji przebiega zgodnie z założeniami

 • czy jest atrakcyjna dla uczniów

 • czy przynosi zakładane efekty

 • czy nie należy wprowadzić zmian w trakcie jej realizacji (po I semestrze)

Pod koniec drugiego semestru zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczniów.

 

Techniki ewaluacji:

 • obserwacja

 • rozmowy z uczniami

 • ankieta

Ewaluacja będzie przeprowadzona na zakończenia II semestru. Analizy dokonają autorzy ewaluacji, dyrektor szkoły.

Szkolny wolontariat, a w nim – chęć, pomysł, cel i czyn”

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

ZAPLANOWANEJ I ZATWIERDZONEJ DO REALIZACJI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Obszar

Termin

Działanie

Formy pracy

Odpowiedzialni

Uwagi

 

Początki wolontariatu

listopad

1. Spotkanie informacyjne z uczniami - przyszłymi wolontariuszami w celu zapoznania z planowanymi działaniami innowacyjnymi w szkole.

2. Udział w kursie pilotażowym – budowanie świadomości wolontariatu, poznanie jego początków w Polsce, idei, celów i obszarów.

3.Przygotowanie plakatów i szkolnej gazetki propagującej szkolny wolontariat, plan działań i efekty zamierzonej pracy.

- spotkanie z autorami innowacji

 

- kurs pilotażowy

 

- praca zespołowa

- zespół nauczycieli

 

- pedagog

 

- nauczyciel terapeuta

Realizacja zadań w ramach godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela

 

Wolontariat w kręgu świątecznych tradycji

grudzień

1.W kręgu tradycji bożonarodzeniowych

– udział w warsztatach plastycznych, wykonanie zaproszeń i prezentów dla osób samotnych.

- przygotowanie jasełek

2. Spotkanie wigilijne całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi osobami samotnymi objętych uczniowskim wolontariatem.

- wspólne kolędowanie

- obejrzenie jasełek

- rozdanie upominków połączone ze składaniem życzeń

- wigilijny poczęstunek

3. Morawscy kolędnicy u osób samotnych – udział wolontariuszy w tradycyjnym noworocznym kolędowaniu po Borucinie.

- warsztaty plastyczne

 

-teatrzyk szkolny

- spotkanie integracyjne

 

 

 

 

 

 

- kółko teatralne

- nauczyciel plastyki

 

 

- instruktor teatralny

- zespół nauczycieli

 

 

 

 

 

 

- Instruktor teatralny

j. w

 

Z wolontariatem w środowisko lokalne.

styczeń

1. Śląskie kulinaria ziemniaczane - zaproszenie osób samotnych na warsztaty kulinarne:

- wspólne przygotowanie sałatki ziemniaczanej i placków ziemniaczanych według tradycyjnej receptury

- biesiada połączona z degustacją i nauką morawskich przyśpiewek

- zwiedzanie izby regionalnej

2.Najsłodsze chwile z babcią i dziadkiem – spotkanie integracyjne:

- przygotowanie i wręczenie okazjonalnych upominków

- występy artystyczne

- wspólny poczęstunek i rozmowy przy stole

- praca w grupach

 

 

 

 

 

 

- praca zespołowa

- zespół nauczycieli

 

 

 

 

 

 

- zespół nauczycieli

j. w

 

Wolontariat w kręgu kultury.

 

luty

1.Poranek z książką przygodową – spotkanie integracyjne :

- zaproszenie osób starszych i samotnych do wspólnego czytania fragmentów wybranych książek

- prezentacja przez wolontariuszy ciekawych pozycji książkowych

- zachęcanie do pożyczenia i czytania książek

- wspólny poczęstunek

2.Popołudnie filmowe – spotkanie gawędziarskie :

- wspólne obejrzenie filmu familijnego

- poczęstunek i rozmowy na temat ulubionych form spędzania czasu wolnego- jak dawniej ciekawie spędzało się czas.

- spotkanie z gościem specjalnym

- praca grupowa

 

 

 

 

 

- praca zespołowa

- pedagog

- bibliotekarz

 

 

 

 

 

- zespół nauczycieli

- pedagog

j. w

 

Z wolontariatem w nowoczesne technologie innowacyjne

marzec

 

 

1. Polubić komputer – warsztaty dla osób samotnych :

- zapoznanie z podstawową obsługą komputera

- obsługa mediów społecznościowych i komunikatorów – Skype

- udział w zajęciach komputerowych

- prezentacja multimedialna

- praca w parach

- nauczyciel informatyki

j. w

 

Wolontariat w kręgu świątecznych tradycji

kwiecień

1.Wielkanocny zajączek – świąteczne odwiedziny osób samotnych i starszych:

- warsztaty ceramiczne - wykonanie upominków świątecznych

- roznoszenie upominków i odwiedziny wolontariuszy w domach podopiecznych

2. Z wizytą w Ośrodku opiekuńczo – pielęgnacyjnym :

- występy teatralne dla mieszkańców ośrodka

- wspólny poczęstunek i rozmowy

- warsztaty ceramiczne

 

 

 

- szkolny teatrzyk

- nauczyciel techniki

- pedagog

 

 

 

- instruktor teatralny

j. w

 

Mali i wielcy wolontariusze

maj

1.Gdy spotykają się pokolenia – warsztaty rękodzielnicze:

- nauka haftowania, szydełkowania i robótek na drutach

- prezentacja dziecięcych prac plastycznych

- wspólny poczęstunek i wręczenie upominków – rysunków dzieci

- praca w grupach

- zespół nauczycieli

j. w

 

W gronie szkolnych wolontariuszy

czerwiec

1. „Śpiewamy, tańczymy i gramy” - szkolny festyn muzyczny

- przygotowanie występów artystycznych dla społeczności lokalnej

- obsługa stoisk kulinarnych

- zorganizowanie wspólnych gier i zabaw integrujących zaproszonych gości

- bieg sztafetowy

- biesiadowanie z osobami objętymi wolontariatem

- praca zbiorowa

- zespół nauczycieli

- nauczyciel wychowania fizycznego

- nauczyciel muzyki

j. w

 

Z wolontariatem na wakacjach

Lipiec- sierpień

1.Pozdrowienia z wakacji :

- pisanie i wysyłanie pocztówek z pozdrowieniami z wakacji do poszczególnych osób starszych i chorych

- praca indywidualna

- pedagog

 

 

Aktywny wolontariat

wrzesień

1.Święto rowerów - rajd rowerowy:

- zaproszenie na przejażdżkę rowerową osób starszych

- sprawdzenie stanu technicznego rowerów i ciekawe przystrojenie ich

- wspólne pieczenie kiełbasek

- zabawy przy ognisku

- praca zespołowa

- zespół nauczycieli

- nauczyciel wychowania fizycznego

j. w

Z wolontariatem w świat

październik

1.Podsumowanie działań wolontariatu:

- zaproszenie osób objętych wolontariatem na spotkanie integracyjne

- obejrzenie prezentacji multimedialnej obrazującej pracę wolontariatu

- „ Być potrzebnym” – opisanie i odczyt krótkich relacji wolontariuszy ze wspólnie spędzonego czasu, swoich doświadczeń i przeżyć.

- przygotowanie ściennej gazetki szkolnej obrazującej najciekawsze działania innowacyjne

- praca zespołowa

- praca indywidualna

- zespół nauczycieli

j. w