PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W BORUCINIE

„BEZPIECZNE DZIECIAKI"

I. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

1. Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, umiejętności życiowych współpracy i aktywnego działania w grupie, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole i w domu.
Program realizowany jest w poszczególnych etapach edukacyjnych :
a) I etap – klasy I – III, grupa przedszkolna „starszaki"
b) II etap – klasy IV – VI

 
Założenia programu są zgodne z :
a) Programem wychowawczym szkoły
b) Koncepcją pracy szkoły
c) Szkolnym zestawem programów nauczania
3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr. 256, poz. 2572 z póz. zmn. )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 15. stycznia 2009r., Nr 4, poz. 17)
Rozporządzenie MEN z 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego oraz publicznej szkoły (Dz. U. z dnia 19.06.2001r. ).

III. DIAGNOZA

Przeprowadzona w czerwcu 2014r. ocena sytuacji wychowawczej, obserwacje prowadzone w ciągu roku oraz analiza zeszytów korespondencyjnych wykazały niepokojące zjawiska:
trudności uczniów w budowaniu właściwych relacji koleżeńskich
trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i aktywnym słuchaniu
niski poziom otwartości i tolerancji na odmienność innych ludzi

IV CELE PROGRAMU

1.CEL OGÓLNY PROGRAMU :

Wyrobienie umiejętności ( zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Kształcenie umiejętności właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE :
Uczeń:
a) Zna skutki zdrowego i nieprawidłowego odżywiania
b) Potrafi właściwie zorganizować czas wolny.
c) Rozróżnia dobro od zła
d) Dostrzega swoje zalety i wady
e) Potrafi żyć w koleżeństwie i przyjaźni.
f) Jest odpowiedzialny za własne zachowanie i innych
g) Zna negatywny wpływ używek na własne zdrowie,.
h) Zna negatywne skutki nadmiernego korzystania z telewizji i Internetu.
i) Wie do kogo należy zwrócić się w sytuacjach trudnych.
j) Jest otwarty i tolerancyjny wobec odmienności innych ludzi
k) Wykazuje empatię i zrozumienie wobec innych

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

1.I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I– III,
GRUPA PRZEDSZKOLNA „STARSZAKI"
Uczeń/dziecko:
a) przestrzega zasad zdrowego odżywiania się
b) radzi sobie w trudnych sytuacjach,
c) zna podstawowe zasady bezpieczeństwa
d) aktywnie spędza wolny czas
e) właściwie współpracuje w zespole klasowym
f) potrafi wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów
g) wie, że zażywanie używek źle wpływa na zdrowie
h) zna zasady bezpiecznego korzystania z telewizji i Internetu oraz zagrożenia z tego płynące

2. II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV – VI
a) wie, że dbanie o higienę i właściwe odżywianie wpływa na zdrowie
b) dostrzega potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu,
c) prowadzi higieniczny tryb życia (zachowuje równowagę pomiędzy wypoczynkiem a nauką i pracą)
d) potrafi wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów
e) zachowuje się właściwie w sytuacjach życia codziennego (przestrzeganie zasad kultury osobistej i norm współżycia społecznego).
f) umie współpracować w grupie, służy pomocą innym
g) zna czynniki zagrażające zdrowiu i ich negatywne skutki

VI. KRYTERIA OCENY:

Uczniowie okazują szacunek sobie nawzajem, nauczycielom i pracownikom w szkole. Znają i stosują zasady współżycia w grupie. Właściwie reagują w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
W aktywny sposób spędzają czas wolny.
Uczniowie nie stosują używek, właściwie korzystają z Internetu i telewizji
Zmniejszona liczba zachowań agresywnych, poprawa relacji rówieśniczych w klasach (na podstawie oceny sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach).

VII. . EWALUACJA PROGRAMU :

Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach nadzoru pedagogicznego, czyli sprawozdania, analizy, dane statystyczne, hospitacje, zapisy w dokumentacji (dzienniki lekcyjne, zebrania z rodzicami, zeszyty korespondencyjne), badania ankietowe, opinie, wnioski, projekty działań, programy, scenariusze, udział w konkursach, apelach i akcjach promujących zdrowie.

VIII. FORMY REALIZACJI

BLOK
TEMATYCZ.

ZADANIA
SPOSOBY
REALIZACJI
ODPOWIEDZ
EWALUACJA

ZDROWIE
I BEZPIECZEŃSTWO

1.Zdrowo się odżywiamy

Pogadanki w trakcie lekcji

nauczyciele

Zapisy w dzienniku

2. Jestem bezpieczny – zachowania w sytuacjach trudnych
Zajęcia grupowe z pedagogiem szkolnym/ nauczyciele

Pedagog/wychowawcy

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

3. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego

Pogadanka policjanta

Wychowawcy,
policja

zapis w dzienniku

4. Bezpiecznie w sieci
Konkurs szkolny wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z zasobów internetowych i telewizyjnych

J. Pytlik
A. Kołodziejska
Zapis w dzienniku,
Artykuł na stronie szkolnej

5. Dbajmy o zdrowie – codzienna higiena osobista
Metody działań praktycznych, pogadanki
Wychowawcy/pielęgniarka
sprawdzanie czystości

6. Bezpieczne media

Pogadanka, działania praktyczne

wychowawcy

Zapisy w dzienniku
ZDROWIE PSYCHICZNE

1. Moje mocne i słabe strony

Zabawy integracyjne, rozmowy

Wychowawcy,
pedagog

pogadanka, zapis w dzienniku

2. Model zdrowego dnia, aktywny wypoczynek

Pogadanka, lekcje

Wychowawcy, nauczyciel w - f

pogadanka, zapis w dzienniku

3. Właściwe porozumiewanie się w grupie.
Budowanie tolerancji i otwartości na druga osobę.

Zajęcia wychowawcze, zabawy integracyjne, sportowe

Wychowawcy,
pedagog

zapis w dzienniku
SZKOŁA I RODZINA

1. Integrowanie zespołu klasowego

Zajęcia wychowawcze, zabawy integracyjne, spotkania klasowe, imprezy szkolne i środowiskowe

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku, artykuły w mediach, zdjęcia

2. Uczymy się przestrzegać ustalonych norm i zasad – opracowanie klasowego regulaminu zachowania się oraz procedur i sankcji w przypadku nie przestrzegania norm w nich zawartych.

Pogadanka, Ustalenie klasowego regulaminu

wychowawcy

obserwacja, zapis w dzienniku, regulaminy/kodeksy klasowe

3. Zachowania budujące dobrą atmosferę w klasie –utrwalanie właściwych zachowań społecznych

Pogadanka drama, metoda praktycznych działań

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku, sprawozdania , zeszyty korespondencyjne

5. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych Rozwijanie u uczniów empatii.

Działania praktyczne, udział w akcjach charytatywnych

Opiekun PCK, wychowawcy

Zapisy w dziennikach, sprawozdania

6. Moja rodzina, wspieranie właściwych relacji w rodzinie.

Spotkania z rodzicami i innymi członkami rodziny (Dzień Matki i ojca, Dzień Babci i Dziadka itp.)

wychowawcy

Zapisy w dziennikach

7. Społeczność szkolna – aktywny udział w życiu szkoły (samorząd uczniowski, apele, akademie, imprezy integrujące społeczność uczniowską)

Metoda działań praktycznych

Wychowawcy, nauczyciele, opiekun SU

Zapisy w dziennikach, sprawozdania

2.Negatywne skutki spożywania używek przez dzieci

Rozmowa kierowana/ pogadanki
Wychowawcy/
pedagog
Zapisy w dzienniku

VIII. OBSZARY DZIAŁAŃ

1.Rodzice
Zadania
1. Pogłębianie wiedzy z psychologii i pedagogiki dotyczącej własnych dzieci
Pogadanki dla rodziców
2. Angażowanie w czynną współpracę na rzecz środowiska szkolnego
wspólne przygotowanie szkolnych uroczystości typu: wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, kiermasze szkolne
organizowanie „Festynu rodzinnego"
angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły
3. Organizowanie spotkań ogólnych i klasowych.
przekazywanie informacji o wynikach nauczania i wychowania

2. Nauczyciele
Zadania
1. Podmiotowe traktowanie ucznia
2. Ocenianie zgodnie z WSO
3. Odpowiedni stosunek do uczniów.
4. Poznanie psychologii rozwojowej dziecka.
5. Integrowanie zespołu nauczycielskiego z rodzicami.
6. Poznanie problemów wychowawczych swoich uczniów.
7. Nauczyciel jest wzorem dla swoich wychowanków.
8. Zapobieganie przejawom agresji w szkole.

3. Środowisko lokalne
Zadania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu
2. Współpraca z dzielnicowym Krzanowic
3. Współpraca z pielęgniarką środowiskową z NZOZ „Twoje Zdrowie" w Krzanowicach
4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach
5. Współpraca z DK w Borucinie