Program wychowawczy zespołu 2015

 

PROGRAM
WYCHOWAWCZY
„PO SZCZEBLACH WYCHOWANIA"
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BORUCINIE
realizowany w latach 2015/2016 i 2016/2017

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty
(tekst jed. Dz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122,poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043,Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr 157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 i Nr 148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.941 i979, z2013r. poz.87, 827, 1191, 1265, 1317 i1650 oraz z2014r. poz.
7, 290, 538, 598 i 642.;z

Program zgodny z podstawą programową
(Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17); Rozporządzenie MEN z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. 2014, nr ,poz. 803

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU OBEJMUJE:
Charakterystyka środowiska szkolnego
Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wizja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Model absolwenta
Koncepcja pracy zespołu
Główne cele wychowawcze szkoły
Zasady stanowiące podstawę procesu
Formy oddziaływań wychowawczych
Metody pracy
Zasady współpracy z rodzicami
Zasady współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym
Powinności wychowawcze nauczyciela
Powinności wychowawcy klasy
Zadania wychowawcze szkoły
Cele i oczekiwane rezultaty
Ewaluacja programu wychowawczego

I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Zespół – Szkolno Przedszkolny jest niewielką szkołą, co w połączeniu z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia, iż stwarza ona naszym dzieciom duże poczucie bezpieczeństwa. Społeczność uczniowska jest dość spójna i jednolita.

II. MISJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

Kształtowanie umiejętności uczenia się.
Przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia.
Kształtowanie samodzielności myślenia i działania.
Przygotowanie ucznia do samokontroli.
Odkrywanie zainteresowań uczniów, inspirowanie ich oraz rozbudzanie aspiracji.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i dążenie do stałego samorozwoju.
Kształtowanie postawy aktywnej i twórczej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
Wspomaganie rodziców w procesie wychowania i umożliwianie im czynnego uczestnictwa w życiu Zespołu.
Kształtowanie wrażliwości i wartości etycznych w duchu tolerancji wobec innych postaw i przekonań.
Zapewnianie przejrzystych kryteriów oceniania.
Promowanie zdrowego trybu życia i szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
Promowanie piękna naszego regionu i kraju, jego dziedzictwa kulturowego w zjednoczonej Europie.
Współpraca Zespołu ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami i instytucjami.

III. WIZJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

1. Wyposażyć ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności dostosowane do wymogów świata.
2. Umożliwić uczniowi korzystanie z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.
3. Umożliwić wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim
uczniom, wspierać rodzinę oraz uwzględnić w swoich działaniach
potrzeby środowiska lokalnego.

IV. MODEL ABSOLWENTA

Odpowiedzialny.
Uczciwy.
Samodzielny w myśleniu i działaniu.
Umie radzić sobie w sytuacjach trudnych.
Potrafi dokonać właściwych wyborów.
Cechuje go krytyczny stosunek do negatywnych zjawisk życia.
Cechuje go prawidłowa postawa moralna.
Prezentuje kulturę osobistą.
Prezentuje właściwą postawę w relacji człowiek – natura.
Potrafi współpracować w grupie.
Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy.
Wierzy w swoje możliwości.
Wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu.
Zna swoje słabe i mocne strony.
Docenia wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
Rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji.
Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe.
Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

V. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )z pózn. zm.

Główne kierunki pracy
Obszar kształcenie
Wychowanie i opieka
Ekologia i zdrowie
Zarządzanie i organizacjami
Promocja
Współpraca z rodzicami
Działalność charytatywna
Baza
Zasoby ludzkie
Najbliższe otoczenie
Wychowanie przez sztukę

VI. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Zespołu jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.
W związku z tym, nasze oddziaływania wychowawcze zmierzają do
osiągnięcia następujących celów:
1. Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego
jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowiskowe rodzinne i kulturowe.
2. Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji, narodowych, państwowych i lokalnych.

VII. ZASADY STANOWIĄCE PODSTAWĘ PROCESU WYCHOWANIA

Skuteczność i jakość oddziaływań wychowawczych, a także realizacja Programu Wychowawczego wymaga przestrzegania pewnych zasad:
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.
2. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.
3. Wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.
4. Spójność poszczególnych poczynań, jak i celów wychowawczych wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności, a także by nie wykluczały się wzajemnie.
5. Akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest niezbędnym warunkiem ich realizacji.
6. Zasady i cele wychowawcze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie oparte są na akceptacji i realizacji uniwersalnych wartości kulturowych oraz etycznych.
7. Za podstawową metodę wpajania uczniom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę rodzica, nauczyciela.

Podstawa programowa określa postawy kształtowane u uczniów na wszystkich etapach edukacji, które sprzyjają dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Są to:
Uczciwość,
Wiarygodność,
Odpowiedzialność,
Wytrwałość,
Poczucie własnej wartości,
Szacunek dla innych ludzi,
Ciekawość poznawczą,
Kreatywność,
Przedsiębiorczość,
Kulturę osobistą,
Gotowość do uczestniczenia w kulturze,
Podejmowanie inicjatyw,
Praca zespołowa,
Postawa obywatelska.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie:
Postawy obywatelskiej,
Postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,
Poszanowanie dla innych kultur i tradycji.

VIII. FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Zajęcia edukacyjne
2. Godziny wychowawcze
3. Zajęcia pozalekcyjne
4. Wycieczki
5. Rekolekcje
6. Klasowy zeszyt uwag, uczniowski zeszyt do korespondencji
7. Kino, teatr, wystawy
8. Imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe
9. Wycieczki przedmiotowe, turystyczno – krajoznawcze

IX. METODY PRACY

1. Gry i zabawy.
2. Warsztaty.
3. Dyskusje na forum grupy.
4. Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.
5. Treningi umiejętności.
6. Scenki rodzajowe.
7. Kiermasze, apele, akademie okolicznościowe.
8. Wyjazdy.
9. Wyjścia plenerowe.

X. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

1. Szkoła utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez:
zebrania klasowe,
konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą, pedagogiem służące rozwiązaniu problemów wychowawczych – pierwszy poniedziałek miesiąca,
zebrania szkolnej rady rodziców,
kontakty korespondencyjne, telefoniczne.
2. Udział i pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych, klasowych, i wycieczek.
3.Udział rodziców w realizacji zadań wychowawczych szkoły:
planowanie pracy wychowawczej,
opiniowanie aktów prawodawstwa szkolnego tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, zgodnie z Art. 53 ust. 3 Konstytucji o prawie rodziców do wychowania,
pomoc materialna dla szkoły i uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji,
nagrody dla uczniów,
współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji poprzez ankiety,
pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
4.Opiniowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.
5.Możliwość finansowania bieżących remontów, wyposażenia w pomoce
dydaktyczne, promocji szkoły w środowisku.

XI. ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM

1. Władze samorządowe:
Zapraszanie przedstawicieli Urzędu Miasta, DFK na wybrane imprezy i uroczystości szkolne.
2. Współpraca w ramach organizowanych imprez:
Kiermasz szkolny,
Wigilia szkolna,
Festyn z okazji Dnia Dziecka,
Występy dla niemieckiej mniejszości narodowej ,
Pozostałe organizowane – zależnie od tematyki.
2. Współpraca z GOPS, Policją, PPP oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy:
Wymiana dokumentów uczniów badanych w poradni, konsultacje dla nauczycieli, pedagoga oraz rodziców,
Organizowanie pomocy materialnej,
Zapraszanie na pogadanki.
3. Współpraca z parafią w ramach wychowania moralnego i duchowego młodzieży:
Rekolekcje szkolne,
Pomoc materialna.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

1. Odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów i wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
3. Kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, lokalnych i szkolnych.
4. Wprowadzanie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny zachowania uczniów.
5. Dbałość o pomoce dydaktyczno -wychowawcze i sprzęt szkolny,
6. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań.
7. Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich.
8. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
9. Kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

XII. POWINNOŚCI WYCHWAWCY KLASY

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
Inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,
Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności zespołu.
2. Wychowawca, w celu realizacji tych zadań:
Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, a także współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i zespołu,
Współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
Szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie.

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:
1. Znajdowali w zespole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w estetycznym, moralnym, duchowym),
2. Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,
4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych,
5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów, wymiarze indywidualnym, psychicznym, rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą,
9. Stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach
10. Kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe dobro,
Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia. Program wychowawczy jest programem otwartym, którego ewaluacja oparta jest na okresowym monitorowaniu szkolnego środowiska wychowawczego i realizowanych programów.

CELE I OCZEKIWANE REZULTATY

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe,
2. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
3. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
4. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
5. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
6. Budowanie wiedzy o świecie społecznym,
7. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Oczekiwane rezultaty działań wychowawczych:

1. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych,
2. W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,.
3. Potrafi zadbać o własną higienę osobistą( samodzielnie korzysta z toalety i przyborów toaletowych, właściwie zachowuje się podczas posiłków, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu),
4. Uczestniczy w zajęciach grupowych, zabawach i grach,
5. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, potrafi o nią poprosić,
6. Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt oraz roślin i unika ich,
7. Wie, jak należy zachowywać się na uroczystościach, w miejscach publicznych,
8. Wymienia imiona, nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują,
9. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, na Górnym Śląsku, w Borucinie,
10. Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn, wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
11. Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa,
12. Używa zwrotów grzecznościowych,
13. Wspólnie z kolegami podejmuje i realizuje różne zadania.

Celem wychowania w szkole podstawowej jest:

1. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe klas 1-6 :

1. Przygotowanie ucznia do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą,
2. Dbanie o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, profilaktyka agresji i przemocy w tym cyberprzemocy,
3. Kształtowanie świadomości przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej),
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
5. Kształtowanie u uczniów troski o własne zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci,
6. Rozwijanie umiejętności społecznych, tak aby uczeń nawiązywał poprawne relacje z rówieśnikami i dorosłymi, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności nowych mediów,
rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, min. związanych z wyjazdem za granicę w celach zarobkowych a także przemocą w rodzinie,
7. Kształtowanie świadomej postawy uczestnictwa w życiu społecznym, klasy, szkoły środowiska lokalnego,
8. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły,

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI

1. Przygotowanie ucznia do życia w zgodzie ze sobą samym, ludźmi i przyrodą; kształtowanie świadomości przynależności społecznej oraz świadomej postawy uczestnictwa w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego;kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły

Lp.
ZADANIE DO REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
UWAGI

1.

Prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych

Klasowe plany wychowawcze,
biwaki, wycieczki, spotkania i imprezy klasowe klasowe

Wychowawcy klas

2.

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, organizacja zajęć zgodnie z potrzebami, konsultacje indywidualne dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

Wychowawcy klas, pedagog

3.

Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów, promowanie wolontariatu

Podejmowanie działań charytatywnych przez uczniów, udział w akcjach społecznych, udział w programach profilaktycznych

Wychowawcy, pedagog, opiekun PCK

4.

Angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja samorządu uczniowskiego

Działania SU zawarte w planie pracy,
działalność PCK,

Wychowawcy

5.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców umożliwiających umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami, w tym kompetencji interpersonalnych

Doskonalenie w ramach WDN oraz harmonogramu szkoleń RP
Wychowawcy

6.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Doskonalenie w ramach WDN oraz harmonogramu szkoleń RP, indywidualny udział nauczycieli w szkoleniach
pedagog

7.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów oraz innych pracowników szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzenie edukacji uczniów w tym zakresie

Szkolenia BHP dla nauczycieli i pracowników;
przeszkolenie wybranych nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
przypomnienie procedur bezpieczeństwa nauczycielom i pracownikom
spotkania dla uczniów ze strażakami (alarmy przeciwpożarowe),policjantami
pogadanki wychowawców i pedagoga
zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów

Dyrektor szkoły
wychowawcy
pedagogicznej
nauczyciel w-f

8.

Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców

Wykłady dla rodziców
indywidualne konsultacje dla rodziców
zajęcia otwarte dla rodziców
Pedagog, Wychowawcy

9.

Włączanie rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole oraz w ważne wydarzenia i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły

Analiza i opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego w szkole
opiniowanie kalendarza roku szkolnego
organizowanie i współorganizowanie przez rodziców imprez szkolnych (kiermasze, festyn, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, wycieczki szkolne itp.)

Wychowawcy

10.

Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły in poszerzania współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym

Współpraca z instytucjami wspierającymi- PPP, GOPS, Policją,
współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds przemocy w rodzinie
współpraca z DK w Borucinie
współpraca z DFK i innymi stowarzyszeniami, fundacjami
Wychowawcy, dyrekcja

11.
Diagnoza wychowawcza zespołu klasowego, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz potrzeb ucznia (w tym rozpoznawanie sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej)
Rozmowy wychowawcy z rodzicami/uczniami
analiza dziennika uwag i pochwał
obserwacja zespołu klasowego
wychowawcy

12.

Tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły
Udział w uroczystościach szkolnych wg kalendarza roku szkolnego
udział uczniów w konkursach różnego szczebla

Wychowawcy/nauczyciele

2. Rozwijanie umiejętności społecznych tak aby uczeń nawiązywała poprawne relacje z równieśnikami i dorosłymi, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży; profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, kształtowanie u uczniów umiejętności odróżniania dobra od zła

Lp.
ZADANIA DO REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI
ODPOWIEDZIANI
UWAGI

1.

Opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł dotyczących zachowania w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania – we współpracy z uczniami i ich rodzicami

Kontrakt klasowy
kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów
kryteria oceniania z zachowania
regulaminy zachowania

Wychowawcy, nauczyciele

2.

Podtrzymywanie pozytywnych tradycji szkoły, przekazywanie wartości społecznych i norm prospołecznych

Organizacja święta szkoły
organizacja festynów szkolnych

Nauczyciele, wychowawcy

3.

Wdrażanie w szkole programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów

Analiza i wybór programu profilaktycznego z oferty Ośrodka Rozwoju Edukacji
Zespół do spraw programu profilaktycznego

4.

Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów dotyczących min. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy

Pogadanki wychowawców i pedagoga
spotkanie z dzielnicowym w klasach IV - VI
Wychowawcy, pedagog

5.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów szkoleniowych z zakresu prowadzenia działań przeciwdziałania przemocy w tym cyberprzemocy
Pogadanka pedagoga, nauczyciela informatyki
opracowanie materiałów z zasobów MEN, ORE
Pedagog, informatyk

6.

Doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, reagowania w sytuacjach kryzysowych

Szkolenia RP w ramach WDN
Lider WDN

7.

Prowadzenie spotkań z rodzicami z zakresu edukacji prawnej a w szczególności konsekwencji stosowania różnych form przemocy
Wykład dzielnicowego na ogólnym zebraniu z rodzicami dotyczący konsekwencji prawnych stosowania przemocy wobec dzieci i przez dzieci
gazetki informacyjne dla rodziców
pedagog

8.

Analiza i stosowanie obowiązujących procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole oraz współpracy z policją
Procedury bezpieczeństwa
dyrektor

3. Kształtowanie u uczniów troski o własne zdrowie, przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych

Lp.
ZADANIA DO REALIZACJI
DOKUMENTACJA POTWIREDZAJĄCA REALIZACJĘ
FORMY REALIZACJI
Odpowiedzialni
UWAGI

1.
Monitorowanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez uczniów,w tym narkotyków, dopalaczy, lekarstw alkoholu i papierosów
Program profilaktyki
procedury bezpieczeństwa
Spotkanie z pielęgniarką szkolną
zajęcia w ramach godzin wychowawczych
zajęcia z pedagogiem
ankietowanie uczniów
Pedagog/ wychowawcy

2.

Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów oraz lekarstw

Program SADEPID – u realizowany w szkole
programy zdrowotne „Owoce i warzywa w szkole", „Mleko z klasą"
zajęcia pozalekcyjne sportowe
szkolny program profilaktyki

Realizacja programów zdrowotnych
udział w zajęciach pozalekcyjnych
realizacja podstawy programowej
Koordynatorzy programów

3.

Wdrażanie programów profilaktyki uzależnień rekomendowanych przez ORE, MEN PARPA,KBdSPN
Analiza i wybór programu do realizacji

Zespół ds profilaktyki

4.

Uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i problemów uczniów w zakresie zapobiegania uzależnieniom w programie wychowawczym i programie profilaktyki

Program profilaktyki
klasowe programy wychowawcze
przeprowadzenie oceny sytuacji wychowawczej w szkole

Modyfikacja programów po każdej ocenie sytuacji wychowawczej w szkole (czerwiec – sierpień)

Wychowawcy/ pedagog

5.

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w zakresie profilaktyki uzależnień szczególnie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie

Wykaz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze względu na uzależnienie
dokumentacja nauczycieli, wychowawców

Wychowawcy/ pedagog

6.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
plan lekcji z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych
udział uczniów w zajęciach organizowanych przez DK Borucin

Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Wychowawcy/nauczyciele,

7.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień
Szkolenie RP w ramach WDN
Szkolenie RP
dyrektor

8.

Analiza i stosowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń związanych ze stosowaniem przez uczniów substancji psychotropowych, środków odurzających, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje

Procedury bezpieczeństwa

Koordynator ds bezpieczeństwa

9.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów i publikacji kierowanych do rodziców na temat ryzyka używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów

Gazetka szkolna
strona www szkoły

Pedagog/ opiekun PCK/ nauczyciel przyrody

10.

Współpraca szkoły z gminą w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki narkomanii zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor/ pedagog

4. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów

Lp.
ZADANIA DO REALIZACJI
DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA REALIZACJĘ
FORMY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
UWAGI

1.

Upowszechnianie przeznaczonych dla uczniów materiałów edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów

Gazetka pedagoga szkolnego
materiały dla uczniów na stronie www szkoły

Publikacja na stronie www szkoły, gazetkach dla rodziców
Pedagog/ nauczyciel informatyki

2.

Opracowanie i upowszechnianie materiałów dla nauczycieli dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów

Opracowane materiały

Opracowanie materiałów przez nauczyciela informatyki
Nauczyciel informatyki

3.

Upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla uczniów w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w Internecie.

Gazetka ścienna

Pedagog/ nauczyciel informatyki

4.

Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez dzieci

Pogadanki w trakcie zebrań z rodzicami

Pogadanki w trakcie zebrań z rodzicami
Wychowawcy/ nauczyciel informatyki

5. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów , m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie

LP.
ZADANIA DO REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNY
UWAGI

1.

Monitorowanie sytuacji uczniów związanej z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, udzielanie im pomocy w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego

Zbieranie informacji przez wychowawców

Wychowawcy,
pedagog

2.

Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy seksualnej w działalności szkoły
Zajęcia w ramach WDŻ
pogadanka pedagoga szkolnego

Nauczyciel WDŻ
pedagog
wychowawcy

3.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury Niebieskiej Karty

Szkolenie RP w ramach WDN

Lider WDN

4.

Udostępnianie rodzicom materiałów informacyjnych i edukacyjnych na tematy związane z kryzysami rozwojowymi i życiowymi dzieci

Gazetka dla rodziców ścienna
ulotki dla rodziców na zebraniach

Pedagog

5.

Uwzględnianie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w działalności szkoły

W ramach szkolnego programu profilaktyki
działania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

Pedagog
wychowawcy

6.

Zachowania trudne/ do kogo po pomoc
W ramach szkolnego programu profilaktyki zajęcia grupowe, pogadanki
lekcje wychowawcze
Wychowawcy
pedagog szkolny

6.Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

LP.
ZADANIA DO REALIZACJI
DOKUMENTACJA POTWIERDZAJACA REALIZACJĘ
FORMY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
UWAGI

1.

Upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

Sprawozdania z realizacji programów
Udział w programach „Mleko z klasą", „Owoce i warzywa w szkole", W- F z klasą, program PSSE

Koordynatorzy programów

2.

Organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia w szczególności:
organizacja żywienia w szkole zapewniającego ciepły i zgodny z normami żywieniowymi posiłek
organizowanie dożywiania dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo
uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie diety
zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

Dokumentacja intendentki
dokumentacja dożywiania

Organizacja działań
Intendentka
pedagog szkolny
wychowawcy

3.

Podejmowanie działań ograniczających spożywanie napojów o zwiększonej zawartości cukru i barwników na rzecz konsumpcji wody w celu poprawy zdrowia dzieci

Dokumentacja pedagoga, nauczyciela przyrody, opiekuna PCK
Pogadanki nauczyciela przyrody, pielęgniarki, pedagoga
Pedagog/ nauczyciel przyrody/opiekun PCK

4.

Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego

Dokumentacja nauczyciela w - f

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych, rajd rowerowy, wycieczki, spotkania na sportowo

Wychowawcy/ nauczycie w -f

5.

Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole
Dokumentacja nauczyciela w – f, pedagoga szkolnego, nauczycieli
Zajęcia pozalekcyjne
pogadanki pedagoga i nauczycieli

Nauczyciele/ nauczyciel w – f/pedagog

6.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej a w szczególności zdrowego żywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odżywiania

Szkolenie RP

Szkolenie dla RP
dyrektor

7.

Opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej skierowanych do nauczycieli i rodziców

Materiały dla rodziców na gazetce ściennej i stronie www opracowane przez nauczyciela przyrody i pedagoga
Materiały dla nauczycieli opracowane przez nauczyciela przyrody i pedagoga dostępne w pokoju nauczycielskim

Materiały dla rodziców na gazetce ściennej i stronie www opracowane przez nauczyciela przyrody i pedagoga
Materiały dla nauczycieli opracowane przez nauczyciela przyrody i pedagoga dostępne w pokoju nauczycielskim
Nauczyciel przyrody/ pedagog

8.

Organizowanie działań i przygotowanie materiałów poświęconych tematyce dbałości o higienę osobistą, właściwe planowanie dnia
Zapisy w dziennikach
Zajęcia z pielęgniarka/ wychowawcami/ lekcje WDŻ
Pielęgniarka szkolna/ wychowawcy

Oczekiwane rezultaty działań wychowawczych dla klas 1-3:

1. Potrafi odróżnić co jest dobre a co złe,
2. Współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych,
3. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych,
4. Wie, jak należy zachowywać się na uroczystościach, w miejscach publicznych,
5. Używa zwrotów grzecznościowych w szkole, domu i na ulicy,
6. Wie co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich,
7. Zna zagrożenia ze strony ludzi, wie do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc,
8. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
potrafi określić która żywność jest zdrowa i uzasadnić dlaczego, ma właściwe nawyki żywieniowe,
ma prawidłowe nawyki zdrowotne /dba o higienę osobistą, zachowuje prawidłowe relacje pomiędzy nauką, zabawą a wypoczynkiem/aktywnie spędza czas wolny
wie jak należy się zachować w przypadku zachorowania
zna zagrożenia płynące z używania substancji psychoaktywnych(papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, lekarstw), wie jak zachować się w przypadku kontaktu z tymi substancjami
potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w czasie nauki, zabawy oraz w czasie poruszania się po drodze
9. Wie jakiej jest narodowości, zna symbole narodowe,
10. Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp. ; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa,
11. Zna prawa i obowiązki ucznia i respektuje je,
12. Uczestniczy w życiu społeczności klasowej, szkolnej i środowiska lokalnego.

Oczekiwane rezultaty działań wychowawczych dla klas 4-6:

1. Potrafi odróżnić dobro od zła w postępowaniu swoim i innych,
2. Współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych,
3. Przestrzega reguł obowiązujących w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, przewiduje konsekwencje swoich czynów,
4. Wie, jak należy zachowywać się na uroczystościach, w miejscach publicznych,
5. Używa zwrotów grzecznościowych w domu, szkole i na ulicy,
6. Dba o swoje zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
potrafi określić która żywność jest zdrowa i uzasadnić dlaczego, ma właściwe nawyki żywieniowe chroniące go przed chorobami spowodowanymi zaburzeniami odżywiania
ma prawidłowe nawyki zdrowotne /dba o higienę osobistą, zachowuje prawidłowe relacje pomiędzy nauką, zabawą a wypoczynkiem/aktywnie spędza czas wolny
wie jak należy się zachować w przypadku zachorowania
zna zagrożenia płynące z używania substancji psychoaktywnych(papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, lekarstw), wie jak zachować się w przypadku kontaktu z tymi substancjami
potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w czasie nauki, zabawy oraz w czasie poruszania się po drodze,

7. Wie jakiej jest narodowości, zna symbole narodowe,
8. Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp. ; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa,
9. Zna prawa i obowiązki ucznia i respektuje je,
10. Świadomie uczestniczy w życiu społeczności klasowej, szkolnej i środowiska lokalnego,
11. Dba o swoje i szkolne mienie,
12. Aktywnie spędza czas wolny,
13. Ma świadomość współdecydowania o teraźniejszości i przyszłości swojej klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
14. Ma poczucie własnej wartości, rozumie i potrafi wyrażać własne emocje.

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Ewaluacja dokonywana będzie na podstawie monitoringu dokumentacji szkolnej – dzienników lekcyjnych, sprawozdań wychowawców klas, sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego, analizy sytuacji wychowawczej w Zespole.