SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
„ZDROWO I BEZPIECZNIE”

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W BORUCINIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

1. Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, umiejętności życiowych współpracy i aktywnego działania w grupie, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole i w domu.
Program realizowany jest na I i II etapie edukacyjnym przez pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli przedmiotów oraz pracowników szkoły.
Założenia programu są zgodne z :
a) Programem wychowawczym szkoły
b) Koncepcją pracy szkoły
c) Szkolnym zestawem programów nauczania
ci) Podstawą programową kształcenia ogólnego

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jed. Dz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, DzUz 2015r., poz 2156, DzU z 2016r, poz 34,64,195,668)
Ustawa z 23 czerwca 2016r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016r., poz 1010)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 15. stycznia 2009r., Nr 4, poz. 17), Rozporządzenie MEN z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, nr ,poz.803), Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016r., poz. 895)

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015r., poz.1249)

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015r., poz. 843)

III. DIAGNOZA

Przeprowadzona w czerwcu 2016r. ocena sytuacji wychowawczej, obserwacje prowadzone w ciągu roku ,analiza zeszytów korespondencyjnych oraz analizy sytuacji wychowawczej w zespołach klasowych dokonane przez wychowawców klas wykazały niepokojące zjawiska:
trudności uczniów w utrzymaniu właściwych relacji koleżeńskich
trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i aktywnym słuchaniu
występowanie wśród uczniów niewłaściwych zachowań – zachowań agresywnych wobec innych uczniów.

IV CELE PROGRAMU

1.CELE OGÓLNE PROGRAMU :

Wyrobienie umiejętności ( zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Kształcenie umiejętności właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE :
Uczeń:
a) Zna skutki zdrowego i nieprawidłowego odżywiania
b) Potrafi właściwie zorganizować czas wolny.
c) Rozróżnia dobro od zła
d) Dostrzega swoje zalety i wady
e) Potrafi żyć w koleżeństwie i przyjaźni.
f) Jest odpowiedzialny za własne zachowanie i innych
g) Zna negatywny wpływ używek (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, lekarstw) na własne zdrowie,.
h) Zna negatywne skutki nadmiernego korzystania z telewizji i Internetu.
i) Wie do kogo należy zwrócić się w sytuacjach trudnych.
j) Jest otwarty i tolerancyjny wobec odmienności innych ludzi
k) Wykazuje empatię i zrozumienie wobec innych

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń/dziecko:
a) radzi sobie w trudnych sytuacjach,
b) zna podstawowe zasady bezpieczeństwa
c) aktywnie spędza wolny czas
d) potrafi wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów
e) zna zasady bezpiecznego korzystania z telewizji i Internetu oraz zagrożenia z tego płynące
f) wie, że dbanie o higienę i właściwe odżywianie wpływa prawidłowo na jego zdrowie
g) zachowuje się właściwie w sytuacjach życia codziennego (przestrzeganie zasad kultury osobistej i norm współżycia społecznego).
h) umie współpracować w grupie, służy pomocą innym
i) zna czynniki zagrażające zdrowiu i ich negatywne skutki
zna wpływ substancji psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, lekarstw) na organizm dziecka, potrafi się właściwie zachować w przypadku kontaktu z tymi substancjami, wie do kogo zwrócić się po pomoc w takich przypadkach
zna czynniki chorobotwórcze, dzięki właściwym nawykom zdrowotnym potrafi ich uniknąć

VI. KRYTERIA OCENY:

Uczniowie okazują szacunek sobie nawzajem, nauczycielom i pracownikom w szkole. Znają i stosują zasady współżycia w grupie. Właściwie reagują w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
W aktywny sposób spędzają czas wolny.
Uczniowie nie stosują używek, właściwie korzystają z Internetu i telewizji
Zmniejsza się liczba zachowań agresywnych (wzrost ocen bardzo dobrych i wzorowych z zachowania), poprawa relacji rówieśniczych w klasach (na podstawie oceny sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach).

VII. EWALUACJA PROGRAMU :

Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach nadzoru pedagogicznego, czyli sprawozdania, analizy, dane statystyczne, hospitacje, zapisy w dokumentacji (dzienniki lekcyjne, zebrania z rodzicami, zeszyty korespondencyjne), badania ankietowe, opinie, wnioski, projekty działań, programy, scenariusze, udział w konkursach, apelach i akcjach promujących zdrowie.

VIII. FORMY REALIZACJI

BLOK
TEMATYCZ.

ZADANIA
SPOSOBY
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
EWALUACJA

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

1. Jestem bezpieczny – zachowania w sytuacjach trudnych
Zajęcia grupowe z pedagogiem szkolnym/pogadanka
spotkanie ze strażakami z OSP Borucin
zajęcia w ramach godzin wychowawczych
udział uczniów kl. V w programie profilaktycznym „Fantastyczne Możliwości”

Pedagog/wychowawcy

pedagog/wychowawca

Zapisy w dzienniku lekcyjnym/pedagoga szkolnego

2. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, bezpiecznie uczestniczymy w ruchu drogowym

Pogadanka policjanta
przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową
pogadanki wychowawców i nauczycieli
święto rowerów – rajd rowerowy
udział uczniów w ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca 2016”

Wychowawcy,
policja

zapis w dzienniku

3. Bezpiecznie w sieci

zajęcia grupowe poświęcone bezpieczeństwu korzystania z TIK
gazetka dla uczniów i rodziców

nauczyciel informatyki
wychowawcy

Zapis w dzienniku,

4. Dbajmy o zdrowie – właściwe nawyki zdrowotne i żywieniowe
Metody działań praktycznych,
pogadanki wychowawców, pedagoga
gazetka PCK
zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
udział uczniów w programach „Owoce w szkole” , „Mleko z klasą”

Wychowawcy/
pielęgniarka/
pedagog/
nauczyciel w-f

zapisy w dzienniku, gazetki

ZDROWIE PSYCHICZNE

1. Moje mocne i słabe strony
Zabawy integracyjne,
Rozmowy wspierające z uczniami
Dzień matematyki – podchody matematyczne
Dzień uczeń - nauczycielem
Mam talent - konkurs

Wychowawcy,
pedagog

A. Szebel

pogadanka, zapis w dzienniku

2. Model zdrowego dnia, aktywny wypoczynek, właściwe nawyki żywieniowe
Pogadanka,
lekcje wychowawcze
udział w zajęciach sportowych, biwakach, wycieczkach, rajdach
zajęcia z pedagogiem/wychowawcami– zdrowo się odżywiamy
Dzień tańca – szkolny konkurs tańca
Szkolny dzień sportu – rozgrywki sportowe
karta rowerowa – egzamin
kl. IV
integracyjne spotkanie na sportowo klas I-VI z rodzicami i nauczycielami

Wychowawcy, nauczyciel
w – f,
pedagog

nauczyciel techniki

wychowawcy/rodzice

pogadanka, zapis w dzienniku

3. Właściwe porozumiewanie się w grupie.
Budowanie tolerancji i otwartości na druga osobę.
Zajęcia wychowawcze,
zabawy integracyjne, sportowe
spotkania klasowe, szkolne, imprezy i akademie szkolne i środowiskowe
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - „Maraton Pisania Listów”

Wychowawcy,
pedagog

K.Pieczka
A.Kołodziejska
J.Pytlik/wychowawcy

zapis w dzienniku, strona www szkoły

SZKOŁA I RODZINA

1. Integrowanie zespołu klasowego

Zajęcia wychowawcze, zabawy integracyjne, spotkania klasowe, imprezy szkolne i środowiskowe
Tydzień pisania listów

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku, artykuły w mediach, zdjęcia

2. Uczymy się przestrzegać ustalonych norm i zasad – opracowanie klasowego regulaminu zachowania się oraz procedur i sankcji w przypadku nieprzestrzegania norm w nich zawartych.

Pogadanka,
Ustalenie klasowego kontraktu
kryteria ocen z zachowania
przestrzeganie ustalonych norm zachowania

wychowawcy

zapisy w dzienniku, regulaminy/kodeksy klasowe

3. Zachowania budujące dobrą atmosferę w klasie –utrwalanie właściwych zachowań społecznych

Pogadanka drama,
metoda praktycznych działań
spotkania klasowe
Andrzejki, bal przebierańców, wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka
Walentynki – dzień sympatii

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku, sprawozdania , zeszyty korespondencyjne

5. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych Rozwijanie u uczniów empatii.

Działania praktyczne,
udział w akcjach charytatywnych (zbieranie przyborów szkolnych, zabawek dla dzieci z ochronki na Ukrainie, występy dla podopiecznych ZOP w Krzanowicach oraz inne akcje na bieżąco)

Opiekun PCK, wychowawcy,
I.Hlubek
A.Kołodziejska

Zapisy w dziennikach, sprawozdania

6. Moja rodzina, wspieranie właściwych relacji w rodzinie.

Spotkania z rodzicami i innymi członkami rodziny (Dzień Matki i ojca, Dzień Babci i Dziadka itp.),
zebrania z rodzicami,
indywidualne spotkania z wybranymi rodzicami
krótkie wykłady dla rodziców prowadzone przez pedagoga szkolnego
udział rodziców w organizację imprez szkolnych i dla środowiska lokalnego

wychowawcy

Zapisy w dziennikach

7. Społeczność szkolna – aktywny udział w życiu szkoły (samorząd uczniowski, apele, akademie, imprezy integrujące społeczność uczniowską)

Działalność samorządu Szkolnego
udział w imprezach szkolnych
Dzień eksperymentu
akcja sprzątanie świata
europejski dzień języków obcych
dzień uczeń – nauczycielem
spotkanie integracyjne na sportowo
dzień matematyki
andrzejki
walentynki
dzień Babci i Dziadka
Święto szkoły
Mam talent itp.

Wychowawcy, nauczyciele, opiekun SU

Zapisy w dziennikach, sprawozdania

2.Negatywne skutki spożywania używek (papierosów, narkotyków, dopalaczy, alkoholu i lekarstw) przez dzieci

Rozmowa kierowana/
pogadanki
zajęcia z pedagogiem szkolnym
zajęcia w ramach lekcji wychowawczych
udział w programie „Fantastyczne Możliwości”

Gminny konkurs profilaktyczny „Nie ma lipy”
realizacja programu profilaktycznego „Chcemy razem bawić się i wspólnie spędzać czas”
Wychowawcy/
pedagog

K. Krajs
P. Kuczera
A. Kołodziejska

A.Kołodziejska

J.Pytlik
J.Halfar
Zapisy w dzienniku

VIII. OBSZARY DZIAŁAŃ

1.Rodzice
Zadania
1. Pogłębianie wiedzy z psychologii i pedagogiki dotyczącej własnych dzieci
wykłady dla rodziców
2. Angażowanie w czynną współpracę na rzecz środowiska szkolnego
wspólne przygotowanie szkolnych uroczystości typu: wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, kiermasze szkolne
organizowanie „Festynu rodzinnego”
angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły
udział w klasowych spotkaniach integracyjnych
3. Organizowanie spotkań ogólnych i klasowych.
przekazywanie informacji o wynikach nauczania i wychowania

2. Nauczyciele
Zadania
1. Podmiotowe traktowanie ucznia
2. Ocenianie zgodnie z WSO
3. Odpowiedni stosunek do uczniów.
4. Poznanie psychologii rozwojowej dziecka.
5. Integrowanie zespołu nauczycielskiego z rodzicami.
6. Poznanie problemów wychowawczych swoich uczniów.
7. Nauczyciel jest wzorem dla swoich wychowanków.
8. Zapobieganie przejawom agresji w szkole.

3. Środowisko lokalne
Zadania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu
2. Współpraca z dzielnicowym Krzanowic
3. Współpraca z pielęgniarką środowiskową z NZOZ „Twoje Zdrowie” w Krzanowicach
4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach
5. Współpraca z DK w Borucinie
6. współpraca z DFK w Borucinie

Załączniki:
Pobierz plik (Szkolny Program Profilaktyki 2016.doc)Szkolny Program Profilaktyki[ ]73 kB