Koncepcja pracy
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borucinie
na lata 2016- 2019

SPIS TREŚCI

I. Podstawa prawna
II. Informacje o szkole
III. Misja szkoły
IV. Wizja szkoły
V. Model absolwenta
VI. Plan działań szkoły
1. Obszar kształcenie
2. Wychowanie i opieka
3. Ekologia i zdrowie
4. Zarządzanie i organizacjami
5. Promocja
6. Współpraca z rodzicami
7. Działalność charytatywna
8. Baza
9. Zasoby ludzkie
10. Najbliższe otoczenie
11. Wychowanie przez sztukę
II. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
1. Analiza sytuacji szkoły – sprawozdania nauczycieli
I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U.2015, poz. 1270)

II. INFORMACJE O SZKOLE
Nazwa i adres –Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie, ul. ks. Bończyka 13,
47-470 Borucin

 

Ilość oddziałów - 6
Ilość uczniów -
Oddział przedszkolny – 2
Ilość dzieci -
Liczba nauczycieli – 16
Dyplomowanych – 5
Mianowanych - 8
Kontraktowych – 2
Stażystów - 1

W szkole znajduje się 6 sal . Są:
1 pracownia informatyczna z 15 stanowiskami komputerowymi
1 gabinet do: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i zajęć z pedagogiem
1 sala gimnastyczna
1 biblioteka szkolna
1 świetlica szkolna
1 pracownia językowa, informatyczna
1 pracownia matematyczno - przyrodnicza
1 pracownia języka polskiego, historii
2 sale przedszkolne
1 kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Sanepidu
boisko szkolne z placem zabaw
1 gabinet pielęgniarki szkolnej
1 magazyn nauczyciela w-f
2 przebieralnie na lekcje w-f
toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców, przy sali gimnastycznej

Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.
Szkoła posiada certyfikat:
„Pewniak”

III. MISJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
Kształtowanie umiejętności uczenia się.
Przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia.
Kształtowanie samodzielności myślenia i działania.
Przygotowanie ucznia do samokontroli.
Odkrywanie zainteresowań uczniów, inspirowanie ich oraz rozbudzanie aspiracji.
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i dążenie do stałego samorozwoju.
Kształtowanie postawy aktywnej i twórczej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
Wspomaganie rodziców w procesie wychowania i umożliwianie im czynnego uczestnictwa w życiu Zespołu.
Kształtowanie wrażliwości i wartości etycznych w duchu tolerancji wobec innych postaw i przekonań.
Zapewnianie przejrzystych kryteriów oceniania.
Promowanie zdrowego trybu życia i szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
Promowanie piękna naszego regionu i kraju, jego dziedzictwa kulturowego w zjednoczonej Europie.
Współpraca Zespołu ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami i instytucjami.
IV. WIZJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

1. Wyposażyć ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności dostosowane do wymogów świata.
2. Umożliwić uczniowi korzystanie z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.
3. Umożliwić wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim
uczniom, wspierać rodzinę oraz uwzględnić w swoich działaniach
potrzeby środowiska lokalnego.
V. MODEL ABSOLWENTA

Odpowiedzialny.
Uczciwy.
Samodzielny w myśleniu i działaniu.
Umie radzić sobie w sytuacjach trudnych.
Potrafi dokonać właściwych wyborów.
Cechuje go krytyczny stosunek do negatywnych zjawisk życia.
Cechuje go prawidłowa postawa moralna.
Prezentuje kulturę osobistą.
Prezentuje właściwą postawę w relacji człowiek – natura.
Potrafi współpracować w grupie.
Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy.
Wierzy w swoje możliwości.
Wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu.
Zna swoje słabe i mocne strony.
Docenia wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
Rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji.
Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe.
Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Ad 1. Obszar kształcenie:

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Opowiedziany
Uwagi
1.
Dobór oferty edukacyjnej, która umożliwi realizację podstawy programowej.

Kontrola nad planowaniem i realizacją treści podstawy programowej.
Monitorowanie oferty zajęć edukacyjnych obowiązkowych i pozalekcyjnych – sprawdzanie dzienników, arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej,

Stworzenie zestawu szkolnych oraz przedszkolnych programów nauczania
Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych.
Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej- szkolny i przedszkolny zestaw programów, arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej, sprawdzanie dzienników lekcyjnych, obserwacja zajęć.

czerwiec - sierpień
2016
2017
2018

Rok szk. 2016/2017
2017/2018
2018/2019
nauczyciele przedmiotu
dyrektor

nauczyciele przedmiotu
dyrektor

2.
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy.
Prowadzenie obserwacji zajęć lekcyjnych i przedszkolnych pod kątem stosowania metod aktywizujących,
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli w ramach WDN-u.
w ciągu roku
dyrektor
nauczyciele

3.
Efektywne wykorzystywanie badań osiągnięć uczniów i wychowanków przedszkola
Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności uczniów na I i II etapie edukacyjnym oraz w przedszkolu (plany pracy nauczycieli)
Analiza testów diagnozujących
Badanie umiejętności w klasie III i w klasie V - CKE– opracowanie programu naprawczego
Analiza hospitacji diagnozujących z poprzedniego roku -
opracowanie programu naprawczego, sprawozdania z realizacji programu naprawczego.

początek roku szkolnego,
koniec roku szkolnego
nauczyciele

4.
Efektywne współdziałanie nauczycieli
Powołanie zespołów przedmiotowych, opracowanie planów pracy, sprawozdań.
w ciągu każdego roku
nauczyciele

5.
Wyrównywanie szans edukacyjnych.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
w ciągu roku

w ciągu roku
nauczyciele

nauczyciele

6.
Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych
Tworzenie programów autorskich i innowacji pedagogicznych

w ciągu roku
nauczyciele

Ad 2. Wychowanie i opieka

L.p.
Zadania
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.
Budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami oraz wychowankami
a) tematyka lekcji wychowawczych;

b) pogadanki na temat kulturalnego zachowania się ucznia w szkole i poza szkołą oraz wychowanków w przedszkolu i poza nim

c) stosowanie form grzecznościowych na co dzień względem pracowników szkoły i przedszkola

d) organizowanie wycieczek klasowych oraz przedszkolnych

e) organizowanie zielonej szkoły w klasie trzeciej;

f) organizowanie integracyjnych popołudniowych spotkań klasowych i przedszkolnych

g) angażowanie uczniów oraz wychowanków w pomoc przy kiermaszach świątecznych

h) przygotowanie uczniów i wychowanków do występów środowiskowych promujących naszą placówkę na zewnątrz

i) prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych;

j)Zapewnienie uczniom oraz wychowankom przedszkola poczucia bezpieczeństwa.
- organizacja i przegląd BHP;
-organizacja dyżurów nauczycieli i stałej opieki w przedszkolu.

k)Realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;

t)Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole – hospitacje lekcji ze zwróceniem uwagi na pracę w grupach.
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

w ciągu roku

pod koniec roku

w ciągu roku

koniec listopada, wiosna

w ciągu roku wg kalendarza imprez

w ciągu roku

corocznie na początku roku
oraz dyżury nauczycieli w ciągu całego roku szkolnego

w ciągu roku

w ciągu roku

Wychowawcy klas IV-VI

wychowawcy klas I-VI oraz wychowawcy przedszkola

wychowawcy klas I-VI oraz wychowawcy przedszkola

wychowawcy klas

wychowawczyni klasy trzeciej

wychowawcy klas i przedszkola

wychowawcy klas, przedszkola oraz nauczyciele.

wychowawcy klas, przedszkola oraz nauczyciele

nauczyciele

Dyrektor, wicedyrektor społeczny, BHP-owiec, konserwator, nauczyciele

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas

Dyrektor i nauczyciele

2.
Diagnoza sytuacji wychowawczych.
a) Wychowawca na początku roku bada atmosferę i więzi klasowe.

b) Samoocena ucznia: uczeń ocenia poziom swoich umiejętności oraz swoje mocne i słabe strony;

c) opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów diagnozującej potrzeby i sytuacje wychowawcze- ewaluacja programu wychowawczego;

d) współpraca z pedagogiem czy PPP w razie potrzeby, współpraca z GOPS, posterunkiem policji, ze świetlicą szkolną (pomoc w odrabianiu zadań domowych)

wrzesień

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

wychowawcy klas

wychowawcy klas

Wychowawcy klas i pedagog

wychowawcy klas
pedagog

Rozwiązywanie konfliktów klasowych w porozumieniu z pedagogiem czy PPP( zaproszenie psychologa na zajęcia warsztatowe z klasą)
- o ile zajdzie taka konieczność
3.
Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom.
a) współpraca z PPP- kierowanie uczniów oraz wychowanków przedszkola na badania pedagogiczno-psychologiczne;

b) organizacja zajęć rewalidacyjnych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz zespołów wyrównawczych;

c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu spotkania wychowawcy z rodzicami, informacja na temat postępów dziecka w szkole oraz przedszkolu
W ciągu roku

na początku roku i w ciągu roku, o ile zajdzie taka potrzeba

w ciągu roku

Pedagog i wychowawcy klas oraz przedszkola w porozumieniu z rodzicami

Dyrektor, pedagog, socjoterapeuta i wychowawcy klas, przedszkola i inni nauczyciele

wychowawcy klas i przedszkola, nauczyciele

Ad 3.Ekologia i zdrowie

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.

Kształtowanie świadomej postawy w stosunku do środowiska przyrodniczego:

Organizowanie imprez ekologicznych (apele, spotkania)
Organizowanie zbiórek makulatury, nakrętek, złomu, karmy dla zwierząt ze schroniska.
Organizowanie wycieczek ekologicznych
w ciągu roku szkolnego

nauczyciele

2.
Kształtowanie świadomej postawy w stosunku do zdrowia własnego i innych (organizacja imprez sportowych)
Udział w akcjach profilaktycznych
Udział w programach edukacyjno - profilaktycznych
Realizacja szkolnego programu profilaktycznego
w ciągu roku szkolnego
nauczyciele

Ad 4. Zarządzanie i organizacja

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.
Organizowanie nadzoru pedagogicznego
Szczegółowy plan nadzoru pedagogicznego
wrzesień
dyrektor

2.
Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej
Szczegółowy plan ewaluacji wewnętrznej
w ciągu roku
Zespół ewaluacyjny

Ad 5. Promocja szkoły

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1
Promocja
1.Informowanie rodziców o naborze (zapisach) dzieci do szkoły oraz przedszkola – plakaty informacyjne, informacja na stronie www

2. Organizowanie „Dni otwartych drzwi” dla dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczynających naukę w szkole.

3. Prowadzenie szkolnej strony WWW z aktualnościami z życia placówki.

4. Współpraca z lokalnymi mediami
pismo ”Krzanowice i okolice”, portal informacyjny „Nasz Racibórz” – przekazywanie artykułów i informacji do mediów

5. Organizowanie imprez dla społeczności lokalnej wg kalendarza imprez

6. Szkolna gazetka ścienna – kalendarz z wydarzeń szkolnych

7. Wydawanie szkolnych gazetek

maj-czerwiec

drugie półrocze roku szkolnego

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku
Dyrektor

dyrektor
nauczyciele klas I – III oraz przedszkola,

P. Kuczera

P. Kuczera, nauczyciele

Dyrektor,
nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, SU

Ad 6. Współpraca z rodzicami

L.p.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1
Włączanie rodziców w różnorodne akcje, imprezy i uroczystości na terenie szkoły i przedszkola
1. Pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu kiermaszów
3. Spotkania z wychowawcą:
- imprezy klasowe i grupowe
- imprezy integracyjne
4. Uroczystości szkolne i przedszkolne – udział w akademiach
5. Festyn rodzinny
6. Lekcje i zajęcia otwarte
7. Zbieranie makulatury i złomu;
Zbieranie nakrętek w ramach akcji charytatywnej, oraz karmy dla zwierząt ze schroniska w Raciborzu.
8. Pomoc rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas różnorodnych wyjazdów (wycieczki, konkursy, przeglądy artystyczne)
w ciągu roku
wychowawcy
nauczyciele

2
Pozyskiwanie opinii od rodziców w różnych sprawach
1. Opiniowanie :
- program wychowawczy
- program profilaktyczny
- plan pracy SU
- ocena dorobku zawodowego nauczycieli
- koncepcja pracy szkoły
- wypełnianie ankiet
W ciągu roku
dyrektor

Ad 7. Działalność charytatywna.

L.p
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.
Współpraca z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krzanowicach oraz Zarządem Rejonowym PCK w Raciborzu
Nawiązanie współpracy z Caritas w Krzanowicach oraz Stowarzyszeniem „Nasza Szansa”.

Występy artystyczne uczniów i przedszkolaków

w ciągu roku
grupa inicjatywna, opiekun PCK, SU, świetlica szkolna, nauczyciele, wychowawcy
Kontakt telefoniczny (październik -listopad) lub bezpośrednia rozmowa z dyrektorem o możliwościach współpracy i działań charytatywnych naszej szkoły w powiecie raciborskim
2.
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz innych we współpracy z RR, nauczycielami, uczniami , przedszkolem
Udział w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych (góra grosza, zbiórka karmy, nakrętek, zbiórka zabawek do
W ciągu roku szkolnego
Grupa inicjatywna, RR, opiekunowie – PCK i SU oraz wychowawcy
Udział i wsparcie uczniów oraz nauczycieli
3.

Wolontariat
Udział dzieci w organizowaniu form pomocy dla osób samotnych, biednych.
W ciągu roku szkolnego

Przygotowywanie kartek okolicznościowych, udzielanie wsparcia, zapraszanie na imprezy okolicznościowe

Ad. 8 Baza

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.
Modernizacja budynku
Termomodernizacja obiektu (wymiana okien, ocieplenie)
Zakup rolet do klas
Cyklinowanie parkietu w sali; gimnastycznej;
wykładanie kostką brukową obejścia wokół szkoły;
w ciągu roku

w ciągu roku
Dyrektor, organ prowadzący

Dyrektor, organ prowadzący

2.
Okresowy przegląd budynku, boiska szkolnego, placu zabaw pod względem BHP
Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie protokołu
Sierpień
Dyrektor, inspektor BHP
nauczyciel W-F

3.
Zakup wyposażenia klasy informatycznej
Dalszy zakup sprzętu komputerowego
Zakup tuszów, tonerów
w ciągu roku
nauczyciel informatyki

4.
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup pomocy do klas,przedszkola i świetlicy

Zakup książek
w ciągu roku
nauczyciel świetlicy
nauczyciel biblioteki

5.
Diagnoza potrzeb nauczyciela
Wypełnienie ankiety i ujęcie potrzeb w budżecie
wrzesień
Dyrektor

Ad. 9 Zasoby ludzkie

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.

2.

3.

4.

5.

6.
Współpraca nauczycieli w zespołach

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej

Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego

Awans zawodowy nauczycieli (rozpoczęcie i kontynuowanie stażu przez nauczycieli)

Uzupełnianie kadry pedagogicznej

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
1.Powołanie zespołów i opracowanie planów pracy
2. Opracowanie sprawozdań z realizacji zadań
3. Opracowanie programu naprawczego

1. Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej
- przeprowadzenie badań ankietowych
- opracowanie podsumowania ewaluacji

1.Udział nauczycieli w kursach i szkoleniach, warsztatach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych – świadectwa, certyfikaty

1.Rozpoczęcie stażu przez nauczycieli (wnioski o rozpoczęcie stażu, plany rozwoju zawodowego)
2.Kontynuacja stażu przez nauczycieli (hospitacje, zajęcia otwarte)
3.Zakończenie stażu przez nauczycieli (sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego)
- przydzielenie opiekunów stażu nauczycielom stażystom

1. Zastępstwa planowane za nauczycieli pozostających na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wg przydziału godzin

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zewnętrznego (harmonogram doskonalenia zawodowego nauczycieli)
2. Udział w szkoleniach w ramach WDN – harmonogram pracy
w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku
przewodniczący zespołów

zespół do spraw ewaluacji

Dyrektor/
nauczyciele

Dyrektor/
nauczyciele stażyści

Dyrektor

Dyrektor

nauczyciele

lider WDN-u

10. Najbliższe otoczenie

L.p
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.
Współpraca z instytucjami
1. Współpraca z MOK w Krzanowicach:
- przeglądy zespołów artystycznych
- organizowanie i udział w konkursach
2. Współpraca z DK w Borucinie:
- występy dla społeczności lokalnej
3. Współpraca z DFK
- występy dla społeczności lokalnej
4. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Krzanowicach oraz z Filią w Borucinie
- udział w konkursach
- wypożyczanie książek
- spotkania z bibliotekarzem
5. Współpraca z Policją
6. Współpraca z GKRPA
7. Współpraca z GOPS
8. Współpraca z OSP Borucin
9. Spotkania z ciekawymi ludźmi
w ciągu roku
nauczyciele języka niemieckiego

nauczyciel plastyki

bibliotekarz

pedagog szkolny

Irena Hlubek

nauczyciele i wychowawcy

2.
Współpraca z organizacjami
1. Współpraca ze stowarzyszeniem „Dla nas szansa” poprzez organizowanie warsztatów
2. Współpraca z GKRPA
przez udział w kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych
3. KS „Naprzód Borucin” – wspólne organizowanie imprez sportowych
4. Współpraca z DFK
5. Współpraca z Radą Parafialną
6. Współpraca z Radą Sołecką

w ciągu roku
nauczyciel plastyki,
pedagog szkolny,
nauczyciel wych. fiz.,nauczyciele wychowawcy

3.
Bogata oferta zajęć szkoły i przedszkola
1. Szkoła i przedszkola posiadaj bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych
2. Organizacja konkursów
w ciągu roku
wszyscy nauczyciele
Według wykazu

4.
Losy absolwentów
1. Stworzenie profilu na Facebooku badającego losy absolwentów
2. Zaproszenie absolwenta na zajęcia do klasy 6

w ciągu roku

Nauczyciel j. angielskiego

wychowawca klasy 6

11. Wychowanie przez sztukę

L.p
Zadanie
Forma realizacji
Termin wykonania
Odpowiedzialny
Uwagi
1.

Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży – udział w konkursach artystycznych
Zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, kółka zainteresowań w ramach KN
Cały rok szkolny
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, opiekunowie świetlicy

2.

Prezentacja osiągnięć uczniów na kiermaszach, wystawach, koncertach
Przygotowanie uczniów do występów, występy uczniów
Apele okolicznościowe, kiermasze świąteczne

Wszyscy nauczyciele

3.

Organizacja konkursów
Kalendarz konkursów
Cały rok szkolny
Wszyscy nauczyciele

4.

Wystawa stałej galerii sztuki
Wystawa prac na tablicach
Cały rok szkolny
Nauczyciel plastyki, opiekunowie świetlicy

5.

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
Wyjazdy dydaktyczne np. do muzeum, do teatru, galerii
Cały rok szkolny
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi

6.

Ewaluacja działań
Monitorowanie zapisów w dziennikach, sprawozdania z działań,
Czerwiec
Dyrektor, wskazani nauczyciele

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:
 Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.
 Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 Kontrolowanie pracy godzin społecznych nauczycieli realizujących zajęcia statutowe
 Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.
 Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.