Statuty

STATUT
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borucinie

Tekst jednolity

OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).

8 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej-z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Dz. U. z 2007r, Nr 214 poz 1579) z zmianami

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach( Dz. U. nr 36 poz.155 ze zmianami).

SPIS TREŚCI
DZIAŁ I 5
PRZEPISY DEFINIUJĄCE 5
NAZWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 5
DZIAŁ II 6
INNE INFORMACJE O ZESPOLE 6
DZIAŁ III 6
CELE I ZADANIA ZESPOŁU 6
CZĘŚĆ SZKOLNA 10
CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA 14
INNE ZADANIA 16
DZIAŁ IV 19
Szkolny System Oceniania Ucznia w Szkole 20
DZIAŁ V 49
ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 49
PODRĘCZNIKI I PROGRAMY NAUCZANIA 50
DZIAŁ VI 51
ORGANY ZESPOŁU 51
DYREKTOR ZESPOŁU 51
RADA PEDAGOGICZNA 54
RADA RODZICÓW 56
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 57
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPRAW SPORNYCH 59
DZIAŁ VII 61
ORGANIZACJA ZESPOŁU 61
ODDZIAŁ I ORGANIZACJA ZAJĘĆ 62
BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA SZKOLNA 67
DZIAŁ VIII 69
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 70
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 72
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO 73
SZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW LOGOPEDY 75
ZAKRES OBOWIĄZKÓW 76
NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 76
ZAKRES OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 76
ZAKRES OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA SZKOŁY 77
ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEGO – KONSERWATORA SZKOŁY 78
ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI SZKOŁY 78
ZAKRES OBOWIĄZKÓW PALACZA CO 78
DZIAŁ IX 79
UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU 79
OGRANICZENIA 81
OBOWIĄZKI 82
NAGRODY 83
KARY 84
PROCEDURA SKARG I WNIOSKÓW 85
TRYB ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW 86
DZIAŁ X 86
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 86

DZIAŁ I
PRZEPISY DEFINIUJĄCE
§ 1

1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Zespole – rozumie się przez to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami);
3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie;
4) dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole;
5) uczniach, wychowankach lub rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków Zespołu lub ich rodziców (prawnych opiekunów);
6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu specjalnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Zespole;
7) organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Krzanowice;
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku;
9) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

§ 2
NAZWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

1. Typ placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny.
2. Siedziba Zespołu mieści się w budynku szkoły przy ulicy Bończyka 13 w Borucinie.
3. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Przedszkole.
4. Ustalona nazwa używana przez Zespół brzmi: „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie”:
1) na pieczęci używana jest nazwa „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borucinie”;
2) na stemplu:
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
ul. Bończyka 13 tel. 032/410-80-53
47-470 Borucin
NIP 639-18-17-291
5. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się czytelne skróty nazw.
6. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Tablice szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę: „Zespół Szkolno-Przedszkolny”.

DZIAŁ II
INNE INFORMACJE O ZESPOLE
§ 3

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krzanowice.
2. Organ prowadzący Zespół sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Rybniku.
4. Cykl kształcenia w Zespole trwa:
1) fakultatywnie:
a) w części przedszkolnej – 3 lata (dzieci od 3 do 6 lat);
2) obligatoryjnie:
a) w części przedszkolnej – 1rok (oddział 6 latków);
b) w części szkolnej – 6 lat (kl. I – VI).
5. Zespół jest samodzielną jednostką budżetową.
6. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
7. Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w roku szkolnym określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

DZIAŁ III
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 4

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając program wychowawczy i profilaktyczny Zespołu, a przede wszystkim koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 5

1. Celem Zespołu jest:
1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) dążenie, aby uczniowie i wychowankowie znajdowali w Zespole środowisko do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i moralnym;
3) zapewnienie uczniom i wychowankom odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych Zespołu prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
4) Zespół gwarantuje wszystkim uczniom, wychowankom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne;
5) W Zespole udziela i organizuje się uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami uczniów;
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a) ucznia;
b) rodziców ucznia;
c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
9) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
d) porad i konsultacji.
10) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11) W celu objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Zespole funkcjonują zespoły d/s udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
12) Zespół tworzy dyrektor Zespołu do dnia 31 marca bieżącego roku:
a) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
b) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii — niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
13) Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba.
14) W skład zespołu wchodzą: pedagog, nauczyciele obowiązkowych zajęć ucznia, którego objęto pomocą, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.
15) Do zadań zespołu należy:
a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; do dnia 31 marca bieżącego roku;
b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; do dnia 31 marca bieżącego roku;
c) założenie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia;
d) opracowanie planu działań wspierających dla ucznia na bieżący rok szkolny do dnia 30 września;
e) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny; program edukacyjno-terapeutyczny określa:
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;
formy i metody pracy z uczniem;
formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia;
f) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
g) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć na wniosek rodziców ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy;
h) dokonanie nie rzadziej niż raz w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi; zespół w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu;
i) określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
j) na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.
16) Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym; zwołuje je osoba koordynująca pracą zespołu.
17) Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
18) O terminie spotkania zespołu informuje rodziców dyrektor szkoły.
19) W spotkaniach mogą także uczestniczyć:
a) na wniosek dyrektora przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
b) na wniosek rodzica – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
20) Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
21) Karta zawiera:
a) imię (imiona) i nazwisko ucznia;
b) nazwę Zespołu oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;
c) informację dotyczącą:
orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii;
potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych;
d) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;
e) zalecane przez zespól formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
f) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
g) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
h) terminy spotkań zespołu;
i) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
22) Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi Zespołu.
23) Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia otrzymują oryginał karty. W dokumentacji szkoły pozostaje kopia karty.

§ 6
CZĘŚĆ SZKOLNA

1. Zadania szkoły:
1) zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
4) zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej tj.:
a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego
b) zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
c) zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;
d) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
5) uczeń bierze udział w specjalnych formach pracy dydaktycznej do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami w integracji z uczniami pełnosprawnymi, tj. ze środowiskiem rówieśniczym;
7) opieka nad uczniami z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprzez realizowanie indywidualnych form, programów nauczania i objęciem uczniów zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi;
8) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
9) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
10) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
11) zapewnianie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
12) szkoła w okresie ferii zimowych, letnich może organizować zajęcia dla wychowanków zgodnie z regulaminem organizacji tych form tzw. Drzwi otwarte.
2. Cele szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach:
1) nauka poprawnego i swobodnego pisania, czytania ze zrozumieniem;
2) poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości;
3) zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści z zastosowaniem w praktyce;
5) kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
6) kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz kreatywnego;
7) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
8) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
9) kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych;
10) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
11) kształtowanie zasad promocji i ochrony zdrowia;
12) wdrażanie do zachowywania zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i w trakcie zajęć edukacyjnych poza szkołą;
14) kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach współczesnego świata;
15) wdrażanie do planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania coraz większej za nią odpowiedzialności;
16) kształtowanie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach; prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; przygotowania do publicznych wystąpień;
17) nauka efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi międzyludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
18) skłanianie do rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
19) wdrażanie do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
20) kształtowanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
21) rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
22) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;
23) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie, wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami, bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki;
24) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
25) kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu;
26) skuteczne nauczanie języków obcych zgodne z dostosowaniem zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
3. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada:
1) 7 sal lekcyjnych;
2) salę gimnastyczną z magazynem sprzętu sportowego;
3) gabinet Dyrektora Zespołu wraz z sekretariatem;
4) salę biblioteczną;
5) pokój nauczycielski;
6) gabinet pedagoga;
7) świetlicę szkolną;
8) szatnię;
9) sanitariaty;
10) kuchnię;
11) pokój intendenta, magazyn żywności;
12) boisko wielofunkcyjne i plac zabaw;
13) gabinet higienistki;
14) pomieszczenie konserwatora.

§ 7

1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
1) równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia;
2) różnorodność zajęć dydaktycznych w każdym dniu;
3) unikanie blokowania w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami;
5) zapewnienie ogólnych warunków bezpieczeństwa w budynku szkoły oraz przynależnym do niego terenie;
6) zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz odpowiedniego wyposażenia wszystkich pomieszczeń szkolnych;
7) sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, pracowniach, sali gimnastycznej i bibliotece;
8) pełnienie dyżurów na przerwach wewnątrz budynku szkoły oraz umożliwienie przebywania uczniów na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczycieli;
9) organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) zgłaszanie w szczególnych przypadkach do Policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;
11) oznaczenie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń i miejsc pracy, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym;
12) zabezpieczenie klatek schodowych poręczami;
13) wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy pomieszczeń zgodnie z przepisami BHP;
14) zagwarantowanie udzielenia wszelkiej pomocy w razie wypadku; przeszkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
15) zapewnienie nadzoru osób upoważnionych uczniom podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych organizowanych przez szkołę;
16) zapewnienie minimalnej temperatury w salach lekcyjnych nie przekraczającej wartości poniżej 18 stopni Celsjusza;
17) możliwość zawieszenia zajęć na czas oznaczony przez organ prowadzący Zespół, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
a) dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki;
b) organizacji zajęć w szkole lub placówce – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
18) możliwość zawieszenia zajęć na czas oznaczony, jeżeli:
a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa;
b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów;
19) zapewnienie dostępu do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych na terenie Zespołu;
20) utrzymywanie urządzeń sanitarnohigienicznych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;
21) zapewnienie poprawy bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej na drogach publicznych poprzez systematyczne zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach oraz współdziałanie z Policją w tym zakresie;
22) przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową.
2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia, nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub -za jego zgodą- z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
3. 1)Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących
zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku
szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
a) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.
b) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań
(zadań).
c) Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.
d) Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją
uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną
e) Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole. W praktyce prace udostępnia się w klasie, w obecności nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działania, np. w czasie dyżuru, przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań z rodzicami.
3.2). Wszelką prowadzoną w szkole dokumentację przebiegu działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej udostępnia się rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia do wglądu na terenie szkoły bez możliwości kopiowania i fotografowania.

§ 8
CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem, a w szczególności:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole;
3) zapewnia opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu opieki ich dzieciom;
4) zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
6) zapewnia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
7) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
8) buduje systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
9) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
10) rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
11) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
12) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
13) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
14) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
15) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
16) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Przedszkole realizuje swoje zdania poprzez:
1) wszechstronny rozwój dziecka;
2) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
3) przygotowanie dziecka do nauki szkolnej;
4) wykorzystywanie materiałów oraz wskazówek metodyków i wizytatorów;
5) doskonalenie metod pracy, korzystanie z bieżących publikacji, samokształcenie;
6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację treści z dziedziny wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego i estetycznego;
7) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
8) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
9) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
10) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
11) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
12) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
13) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
14) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
15) wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
16) wychowanie przez sztukę –różne formy plastyczne;
17) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
18) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
19) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
20) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematycznej.
3. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze, a w szczególności:
1) zapewnia opiekę i nadzór nauczyciela nad grupą dzieci w czasie zajęć przedszkolnych;
2) zapewnia opiekę i nadzór dwóch nauczyciela (lub nauczyciela i pomocy nauczyciela) nad grupą dzieci w czasie zajęć poza siedzibą przedszkola;
3) kształtuje pozytywne nawyki w zakresie higieny osobistej, higieny życia codziennego i ochrony zdrowia;
4) zapoznaje dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego,
4. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:
1) dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych);
2) dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych;
3) nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieupoważnionej lub pozostającej pod wpływem alkoholu, ani też zezwolić na samodzielne opuszczenie przedszkola przez dziecko;
4) dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola;
5) dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do czasu zakończenia zajęć w danym dniu (w przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka; osoba wskazana przez rodzica do odbioru dziecka powinna potwierdzić swoją tożsamość legitymując się dowodem osobistym lub innym dokumentem).
5. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada:
1) 2 sale zajęciowe;
2) salę gimnastyczną do zabaw gimnastycznych;
3) gabinet pedagoga;
4) szatnię;
5) sanitariaty;
6) kuchnię;
7) pokój intendenta, magazyn żywności;
8) boisko wielofunkcyjne i plac zabaw;
9) gabinet higienistki;
10) pomieszczenie konserwatora.

§ 9
INNE ZADANIA

1. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów;
2. umożliwianie uczniom i wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
3. umożliwienie nauczycielom prowadzenia działalności innowacyjnej;
4. realizowanie wybranych bądź własnych programów nauczania zgodnie z podstawami programowymi MEN;
5. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, udzielenie zapomóg i stypendiów uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
6. prowadzenie dożywiania;
7. współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
8. otoczenie opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
9. wspomaganie rodzin w kontaktach z PPP, Centrum Pomocy Rodzinie oraz z innymi organizacjami wspierającymi rodziny;
10. w Zespole organizowane są porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzone przez nauczycieli i specjalistów;
11. upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska;
12. w miarę potrzeb utworzenie zespołów rewalidacyjnych, kompensacyjno- korekcyjnych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

§ 10

1. Zespół odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1) Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłocznego reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym osobiście lub za pośrednictwem właściwego wychowawcy rodziców (prawnych opiekunów).
2) nauczyciele Zespołu zobowiązani są do: systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia, samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi zespołu, pełnienia dyżurów na przerwach przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych) w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły, wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach, sprowadzania uczniów kl. I do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku, zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki lekcyjnej oraz pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym do tego miejscu.
a)w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (zajęcia komputerowe, technika, plastyka, przyroda) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów,
b)w salach gimnastycznych i na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia i uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów bhp.
c) Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela. W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurującego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
d) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas od chwili rozpoczęcia tych zajęć do chwili opuszczenia przez uczniów budynku szkoły po zajęciach.
e) Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych.
f) W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący przejmuje obowiązek pełnienia dyżuru.

2. Zespół zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem.
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na: zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania; zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane przez zespół oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne). Nauczyciel ten zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformowania dyrektora zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć,
2)podczas zajęć poza terenem zespołu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez szkolnych – kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami.
3.Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Zespołu i z powrotem odpowiadają rodzice.
4.W Zespole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani farmaceutyków.
5.W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor o jego stanie informuje rodziców (prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Zespołu.
6.W sytuacji nagłej wzywa się pogotowie, z równoczesnym informowaniem rodziców (prawnych opiekunów).
7. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania z zajęć lekcyjnych.
Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
3) Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby w zeszycie do korespondencji napisanej i podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu rodzica (prawnego opiekuna). W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.
4) Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
5) Informacja o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu musi zostać podana uczniom i rodzicom najpóźniej dzień wcześniej, przy czym uczniom klas I – III szkoły podstawowej informację podaje się w formie pisemnej.
6) Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 4 odpowiedzialny jest wychowawca, a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel wskazany przez dyrektora lub sam dyrektor.
8.W zespole obowiązuje sprawny sposób przekazywania informacji uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom):
1) informacje bezpośrednio dotyczące ucznia przekazywane są na bieżąco rodzicowi (prawnemu opiekunowi) telefonicznie lub pisemnie w zeszycie do korespondencji lub za pośrednictwem poczty,
2) informacje organizacyjne, informacje dotyczące zachowania ucznia mogą być również wpisywane do zeszytu do korespondencji, który jest obowiązkowy dla każdego ucznia w przypadku braku przez ucznia zeszytu do korespondencji informacje są wpisywane na ostatniej stronie zeszytu przedmiotowego przeznaczonego do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, który takiego wpisu dokonuje.
3) Wpisów, o których mowa w pkt 8 ust. 1 i 2 począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej dokonują sami uczniowie na polecenie nauczyciela lub sami nauczyciele, a w klasach I – III szkoły podstawowej wyłącznie nauczyciele.
4) Dopuszcza się możliwość, zwłaszcza w klasach I – III szkoły podstawowej, przekazywania krótkich informacji przygotowanych przez nauczyciela na komputerze lub ręcznie i wklejenie ich przez ucznia do zeszytu do korespondencji.

DZIAŁ IV
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUCINIE
§ 11
Zasady Szkolnego Systemu oceniania
1.W szkole funkcjonuje Szkolny System Oceniania, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Szkole Podstawowej w Borucinie.
2.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawę oraz na formułowaniu oceny.
3.Szkolny system oceniania opiera się na założeniach, że notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla wielu celów i dla wielu podmiotów procesu dydaktycznego; informacje powinny być dostarczane z wielu źródeł i gromadzone na wiele różnych sposobów.
4.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
4)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;
5.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie według przyjętej skali i formy wraz z warunkami ich poprawiania, a także zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania z zachowania.
6.Szkolny system oceniania określają kryteria:
1) zgodności z obowiązującym prawem,
2) zgodności z obowiązującymi podstawami programowymi i standardami;
3) zgodności z szkolnym programem wychowawczym;
4) zgodności z potrzebami i wymogami uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego; jawności, jednoznaczności;
5) wspierania rozwoju ucznia; motywacji do działania;
6) weryfikacji pracy nauczyciela;
7) skoordynowania prac kontrolnych;
8) spójności oceniania w blokach i na przedmiotach;
7. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
9.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie zespołu.
10.Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
11.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
12.Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów).Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
13.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
14. Nauczyciel jest zobowiązany w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
15.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
16.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
17.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
18. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według określonej skali szkolnego systemu oceniania oraz oceny zachowania. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru roku szkolnego, który kończy się 15 stycznia.
19. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.
20. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej, z tym że w klasach 1-3 szkoły podstawowej w przypadku obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. W klasach 4-6 polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
21.W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
22. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
23. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych.
24.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach 1- 3 polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jest to ocena opisowa.
25. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy 4, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, są to oceny opisowe.
26.Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie 30 dni od ustalonej daty klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w formie ustnej.
27. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów powiadamiają ucznia i jego rodziców w formie pisemnej, ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia przez rodziców do wiadomości zagrożenia ucznia oceną niedostateczną. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna- śródroczna i końcoworoczna- może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
28.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
29.Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
30.Począwszy od klasy 4, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej otrzyma roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
31.O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
32.Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
33.Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
34. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
1)Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2)Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
35. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Ocena ta nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej, ani na ukończenie szkoły.
36.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
37.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
38.W zakresie klasyfikacji śródrocznej i końcowej – uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę wlicza się oceny uzyskane z tych przedmiotów do średniej ocen.
39.Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy, lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej, poradni specjalistycznej- publicznej Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej, uwzględniając zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, religię lub etykę, do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
40.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie klasyfikowaniu ucznia, który ma co najmniej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności obowiązujących zajęć edukacyjnych w ciągu jednego miesiąca. Uczeń taki nie spełnia obowiązku rocznego przygotowania do nauki lub obowiązku szkolnego.
41.W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1– 3 na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.
42.Począwszy od kl. 4, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej wzorowa ocenę z zachowania, zostaje umieszczony w szkolnej galerii.
43. Począwszy od kl. 1 do 3, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę opisową równoważną ocenie bardzo dobry oraz ocenę opisową z zachowania równoważną ocenie wzorowej z zachowania, zostaje umieszczony w szkolnej galerii.
TRYB USTALANIA I FORMA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
44.Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuację nauki w klasie wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
45.Uczeń, którego nie klasyfikowano z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
46.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie odrębnych przepisów realizuje indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
47.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie może to być termin późniejszy, niż przedostatni dzień rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w następującym trybie :
1) Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
a)dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
b)nauczyciel uczący danego przedmiotu, jako egzaminator;
c)nauczyciel tego samego lub zbliżonego przedmiotu, jako członek komisji.
2) W egzaminie klasyfikacyjnym może uczestniczyć bez prawa głosu:
a)przedstawiciel rady rodziców- na wniosek rodziców ucznia;
b)doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora;
c)wychowawca klasy.
3)Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
4)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
zajęć edukacyjnych z plastyki, zajęć komputerowych i zajęć wychowania fizycznego z
których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
5)Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, z zatwierdza przewodniczący komisji
egzaminacyjnej w porozumieniu z członkiem komisji.
6)Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) powinien być różny i odpowiadać
kryteriom ocen ustalonych w szkolnym systemie oceniania.
7)Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień
według skali ocen.
8) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję.
9)Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
10)Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora
szkoły.
11)Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub
jego rodzice mogą się odwołać w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora
szkoły, który powołuje komisję do egzaminu poprawkowego.
12)Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.
48. Począwszy od klasy 4, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole podstawowej, uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, może zdawać egzamin poprawkowy.
49.Uczeń, który nie spełnił warunków zawartych w ust. 48 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. Ucznia klasy 1-3 można pozostawić drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydana przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inna poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
TRYB USTALANIA I FORMA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
50.Począwszy od klasy 4, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
51.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
52.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako nauczyciel
egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
53.Nauczyciel, o którym mowa w ust.52 w pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
54.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji; termin egzaminu; pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu; ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
55.Uczeń, który z losowych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niżdo końca września.
56.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
57.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
58.Ustalona przez komisję egzaminacyjną ocena jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
59.Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
SKALA I KRYTERIA OCEN ZA POSTĘPY EDUKACYJNE UCZNIÓW
60.Ocenianie ucznia dokonuje się na podstawie:
1) wypowiedzi ustnej
2) sprawdzianów pisemnych
3) wykonywanie ćwiczeń
4) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
5) zadań domowych
6) prac nadobowiązkowych
7) prowadzenie notatek, obserwacji ucznia
8) udział w konkursach, zawodach
61.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania-wychowawcy klasy na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną ( wpisują ołówkiem).
62.Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy 4, ustala się w stopniach w/g następującej skali używając skrótów:
1) stopień celujący.....................-6 - cel.
2) stopień bardzo dobry.............-5 – bdb.
3) stopień dobry........................- 4 – db.
4) stopień dostateczny...............- 3 – dst.
5) stopień dopuszczający...........- 2 – dp.
6) stopień niedostateczny...........- 1 – ndst.
63.Przy ocenach bieżących dopuszcza się stawianie „ +”, „ -’’ ( plusów i minusów) mających motywować uczniów do pracy.
64. Znak „ +” (plus) stawiamy wtedy gdy wypowiedź ucznia znacznie wykracza poza wymagania na daną ocenę, za aktywność na lekcji, za zadania domowe. Pięć „+” jest równoznacznych z oceną bardzo dobrą.
65.Znak „ –’’ ( minus) stawiamy wtedy gdy wypowiedź ucznia zawiera niewielkie usterki w wymaganiach na daną ocenę, za brak zadania, brak aktywności na lekcji. Trzy „ – ” są równoznaczne z oceną niedostateczną.
66. Uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu semestru bez żadnych konsekwencji „np.”Za wyjątkiem sprawdzianu i zapowiedzianych kartkówek
67. W klasach 1-3 nauczyciel na bieżąco rejestruje postępy uczniów za pomocą skali ocen od 1 do 6 i na tej podstawie sporządza ocenę opisową śródroczną i roczną.
Oceny bieżące ustala się w stopniach w/g następującej skali używając skrótów:
1. stopień celujący.....................-6 - cel.
2. stopień bardzo dobry.............-5 – bdb.
3. stopień dobry........................- 4 – db.
4. stopień dostateczny...............- 3 – dst.
5. stopień dopuszczający...........- 2 – dp.
6. stopień niedostateczny...........- 1 – ndst.

6 - cel. tzn. , Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów wynikających z programu nauczania
5- bdb. tzn., że uczeń bardzo dobrze radzi sobie z obowiązującym materiałem szkolnym, nie popełnia błędów.
4- db. tzn., ze uczeń dobrze radzi sobie z materiałem szkolnym, dopuszczalne są nieliczne błędy.
3- dst. -tzn., że uczeń opanował materiał szkolny w stopniu dostatecznym , robi sporo błędów.
2- dp. tzn., że uczeń bardzo słabo opanował materiał szkolny. Wymaga ciągłej pomocy. Bardzo słabo radzi sobie z zadaniami.
1-ndst. tzn., że uczeń nie opanował obowiązującego materiału w stopniu dopuszczającym. Nie radzi sobie z zadaniami. Nie jest przygotowany do lekcji , nie odrabia zadań dobowych.

68.W edukacji wczesnoszkolnej dopuszcza się stosowanie „+” i „-’’ przy ocenach
1) Znak „+” stawiany jest wtedy gdy wypowiedź wykracza poza
wymagania danego punktu
2) Znak „-” stawiany jest wtedy gdy wypowiedź ucznia zawiera
niewielkie usterki w wymaganiach na dany punkt
69.Ocenie opisowej podlegają umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych:
1) Edukacja polonistyczna -ocena obejmuje umiejętność techniki czytania głośnego, cichego, stopnia zrozumienia tekstu, poprawności budowy zdań, sposobu wypowiadania się, zasobności czynnego słownictwa, ogólnych wiadomości gramatycznych, pisania z pamięci, ze słuchu, stosowania zasad ortograficznych oraz estetyki pisma.
2) Edukacja matematyczna- ocenie podlega liczenie pamięciowe, stopień opanowania algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, znajomość tabliczki mnożenia, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, ogólne wiadomości geometryczne, umiejętność układania działań, odpowiedzi, logiczność myślenia.
3) Edukacja środowiskowa - ocena obejmuje stopień przyswojenia wiadomości ogólnych z zakresu środowiska społecznego, przyrodniczego, zjawisk zachodzących w przyrodzie.
4) Edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna, zajęcia komputerowe - ocenie podlega stopień zaangażowania ucznia na lekcji, pomysłowość, stosunek do przedmiotu, jego przygotowanie do lekcji.
5) Edukacja motoryczno-zdrowotna- Przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Ocenie podlega stopień zaangażowania ucznia, ogólna sprawność fizyczna ucznia.
6) Z języków obcych ocena uwzględnia opanowanie słownictwa, zasady ortograficzne, oraz praktyczne posługiwanie się językiem
7) Z religii uczeń uzyskuje ogólny opis opanowania materiału programowego w danej klasie.
68.Za 10 owoców uczeń otrzymuje złote jabłko. Trzy osoby z klasy, które zgromadzą najwięcej jabłek otrzymują złotą koronę na sródrocze i końcoworocze.
69.Uczeń klasy 1-3 otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
70.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
71.Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
72.Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
73.Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
74.Oceny klasyfikacyjne z edukacji nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
75.Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne w sześciostopniowej skali oceniania przedstawiają się następująco:
1) Ocena celująca ( 6 )
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów wynikających z programu nauczania,
2) Ocena bardzo dobra ( 5)
Otrzymuje ją uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania danego przedmiotu, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych mu przez nauczyciela źródeł informacji, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje praktyczne i teoretyczne problemy ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach ,wykazuje się aktywną postawą podczas lekcji.
3) Ocena dobra ( 4 )
Otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na zrozumienie większości relacji miedzy elementami danego przedmiotu nauczania, potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji w stopniu zadowalającym, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, natomiast zadania o większym stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, jest aktywny w czasie lekcji w stopniu zadowalającym.
4) Ocena dostateczna ( 3)
Otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępów dalszym uczeniu się danego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, w czasie lekcji wykazuje się sporadyczną aktywnością,
5) Ocena dopuszczająca ( 2 )
Otrzymuje ją uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki w edukacji nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w trakcie dalszej nauki, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.
6) Ocena niedostateczna( 1 )
Otrzymuje ja uczeń, który nie opanował podstaw programowych danego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o minimalnym stopniu trudności.
76.Jeżeli nauczyciel pomyli się przy wystawianiu oceny bieżącej w dzienniku lekcyjnym, wtedy zakreśla daną ocenę w kółko.
77.Przy poprawie oceny stosujemy następujący zapis np.1/4- to znaczy, ze uczeń poprawił ocenę niedostateczną na ocenę dobrą
78.Nauczyciel w trakcie trwania semestru winien wystawić każdemu uczniowi, co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowy wymiar godzin realizowanego przedmiotu, pomnożony przez dwa.
79.Nauczyciel j. polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu semestru, dwóch prac klasowych literackich oraz jednego sprawdzianu gramatycznego.
80.Nauczyciel j. obcego i języka mniejszości narodowej winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzenie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:
1) rozumienie tekstu czytanego
2) rozumienie tekstu słyszanego
3) sprawności językowo-gramatycznej
4) wypowiedzi na zadany temat
81.Prace pisemne z poszczególnych przedmiotów nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.
82.W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej jak jedną.
83.Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
84.Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianów, jeżeli uczniowie dezorganizują proces sprawdzania osiągnięć przez absencję i ucieczki z zajęć.
85.Dokładne sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w ciągu dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.
86.Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu bez oddania sprawdzianu wcześniejszego.
87.Nauczyciel przechowuje prace pisemne uczniów przez okres trwania roku szkolnego.
88.Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie pisemnym powinien w ciągu 2 tygodni napisać tę pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.
89.Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową ocen z całego roku.
90.Zapis „nb.” oznacza nieobecność na lekcji w momencie sprawdzania wiedzy
91.Szkolny System Oceniania jest nadrzędny w stosunku do przedmiotowego systemu oceniania.
92.Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych ustala nauczyciel poszczególnego przedmiotu, są zgodne z Szkolnym Systemem Oceniania.
93.Osobne kryteria ustalają nauczyciele przedmiotu do zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej dla poszczególnych osób, kryteria są przechowywane w pokoju nauczycielskim.
94.Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

SKALA I KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

95 Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, a w szczególności:
a) sumienność w nauce,
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
c) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,
d) dbałość o pomoce szkolne, własne podręczniki, zeszyty i przybory,
e) przestrzeganie zasad BHP,
f) stopień wywiązywania się z powierzonych zadań,
g) uczestnictwo w pracach na rzecz klasy, szkoły , środowiska,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych w zakresach:
a) udzielania pomocy słabszym, okazywanie szacunku innym osobom
b) poszanowania mienia wspólnego,
c) kulturalnego wyrażania się i taktownego udziału w dyskusji,
d) sposobie bycia nienaruszającym godności własnej i innych,
e) dbałości o swoje zdrowie i zdrowie innych,
f) dbałości o higienę osobistą, o ład i porządek w swoim otoczeniu,
g) właściwego stosunku do zwierząt,
h) umiejętności tolerancji,
3)dbałość o honor i tradycje szkoły
4)dbałość o piękno mowy ojczystej
5)godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
96 Skala ocen śródrocznych i końcoworocznych z zachowania ustala się w stopniach używając skrótów:
1) wzorowe----------------wz.
2) bardzo dobre----------bdb
3) dobre--------------------db.
4) poprawne---------------pop
5) nieodpowiednie-------ndp.
6) naganne----------------ng
97.Wymagania na poszczególne oceny z zachowania przedstawiają się następująco:
1) Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
b) pracuje społecznie na rzecz szkoły, środowiska i swojej klasy,
c) bierze udział w konkursach, kółkach zainteresowań, akademiach,
zawodach sportowych zgodnie ze swoimi predyspozycjami,
d) otrzymał pochwały wychowawcy, dyrektora lub innego nauczyciela,
e) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
f) ma nienaganną kulturę osobistą,
g) wzorowo przestrzega norm współżycia społecznego,
h) chętnie pomaga uczniom w sytuacjach trudnych
i) nosi odpowiedni strój, nie stosuje makijażu, nie żuje gumy podczas zajęć
j) wszystkie kryteria muszą być spełnione.
2) Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych
b) pracuje społecznie na rzecz szkoły, klasy
c) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione
d) ma liczne pochwały,
e) bierze udział w konkursach, kołach zainteresowań, zawodach,
akademiach
f) przestrzega norm współżycia społecznego
g) nosi odpowiedni strój, nie stosuje makijażu, nie żuje gumy podczas
zajęć
3) Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który przestrzega:
a) norm współżycia społecznego,
b) pracował na rzecz klasy,
c) otrzymał pochwały wychowawcy i innych nauczycieli,
d) ma nienaganną kulturę osobistą,
e) stara się bardzo dobrze wypełniać obowiązki szkolne
f) nosi odpowiedni strój, nie stosuje makijażu, nie żuje gumy podczas
zajęć,
4) Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia obowiązki szkolne,
b) właściwie się zachowuje,
c) nie ma rażących uwag z zachowania,
d) przestrzega norm współżycia społecznego,

5)Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) nie wypełnia obowiązków szkolnych,
b) nie zachowuje się kulturalnie,
c) nie przestrzega norm współżycia społecznego (jest agresywny, ma
dużo uwag i nagan),
d) często się spóźnia
e) pali papierosy, pije alkohol,
f) zaburza proces lekcyjny
6) Naganną ocenę otrzymuje uczeń , który:
a) nie wypełnia obowiązków szkolnych
b) ulega nałogom i namawia innych
c) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla otoczenia
d) wszedł w konflikt z prawem
e) dokonał kradzieży,
f) nie wykazuje chęci poprawy, mimo zastosowanych przez szkołę
środków zaradczych
g) wobec innych uczniów stosuje przemoc (kłótnie, szantaż, wyłudzanie,
zastraszanie)
h) z premedytacją zaburza proces lekcyjny
98.Aby otrzymać ocenę nieodpowiednią i naganną wystarczy aby uczeń spełnił trzy kryteria łącznie.
99.Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, oraz ocenianego ucznia z uwzględnieniem zeszytu uwag i pochwał.
100.Wszelkie informacje dotyczące zachowania, a istotne dla ustalenia ocen, powinny być zanotowane w „ Klasowym zeszycie uwag i pochwał”, który jest udostępniony do wglądu rodzicom i uczniom na ich życzenie.
101.Uczeń oraz jego rodzice są informowani o ocenie z zachowania na bieżąco w ciągu roku szkolnego, nie rzadziej jednak niż dwa razy w semestrze.
102.W klasach 1-3 ocena z zachowania jest ocena opisową.
103.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na :
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
104.Postępowanie wychowawcy zmierzające do ustalenia oceny śródrocznej/ końcowo rocznej z zachowania powinno być zakończone w klasach na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną w danym okresie roku szkolnego.
105.Uczeń jest poinformowany o przewidywanej ocenie z zachowania na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
106.Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej od ustalonej oceny do wychowawcy klasy, który powinien rozpatrzyć odwołanie zgodnie z przyjętym w szkole trybem postępowania w sprawie ustalania ocen z zachowania.
107.Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie ucznia o możliwości poprawy oceny z zachowania

108. Na konferencji klasyfikacyjnej zapada ostateczna decyzja o ocenie z zachowania

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

109.Ustala się następujące sposoby informowania rodziców o wynikach nauczania:
1) zebrania klasowe oraz konsultacje indywidualne
2) w przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną, na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciel przedmiotu informuje rodziców, pisemnie za potwierdzeniem o zaistniałym fakcie
3) nauczyciel przedmiotu dokonuje wpisu oceny proponowanej, do zeszytu przedmiotowego lub korespondencyjnego na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną
4) każdy nauczyciel ma także prawo wprowadzić własny system informowania rodziców o wynikach nauczania i zachowania

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD USTALONYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

110.Możliwość odwołania od rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania i oceny z przedmiotu przysługuje uczniowi tylko wówczas, gdy ocena została ustalona niezgodnie z przyjętym w szkole trybem postępowania. Tylko w takim przypadku podanie i uzasadnienie składają rodzice dziecka bądź sam uczeń na ręce dyrektora zespołu z prośba o ponowne rozpatrzenie oceny – w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.
111.Złamanie procedury dotyczy przede wszystkim:
1) nieprzedstawienia uczniom wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny w danym roku szkolnym lub nie stosowanie się do podanych przez nauczyciela kryteriów
2)niezapoznanie ucznia z kryteriami oceny zachowania bądź wystawienie oceny niezgodnie z obowiązującymi kryteriami- zarówno na korzyść jak i nie korzyść ucznia
112.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:
l) w skład komisji wchodzą: dyrektor bądź wicedyrektor zespołu jako przewodniczący, nauczyciel danych zajęć, dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia z tej lub innej szkoły,
2)termin ustala się najpóźniej 2 dni po uznaniu zasadności złożenia wniosku - w porozumieniu z rodzicami ucznia,
3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna, o ile nie może być zmieniona w wyniku sprawdzianu poprawkowego,
4) z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen,
5)uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
113.W przypadku ustalenia, że ocenę z zachowania wychowawca wystawił, nie stosując się do obowiązujących w zespole kryteriów oceniania-dyrektor powołuje komisję, która ustala w drodze głosowania zwykłą większością głosów roczną ocenę zachowania ucznia:
1) w skład komisji wchodzą; dyrektor bądź wicedyrektor zespołu jako2)przewodniczący, wychowawca, wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców,
2) z przebiegu sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen,
3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
114.W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego również mają zastosowanie przepisy dotyczące odwołania się od ustalonych ocen (naruszenie procedur)- z tym że w przypadku egzaminu sprawdzającego po egzaminie poprawkowym obowiązuje 5 – dniowy termin na złożenie wniosku.
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

115.Uczeń, ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne, o podwyższenie oceny z tych zajęć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
116.Wniosek o podwyższenie oceny można złożyć tylko wtedy, jeśli uczeń spełnia następujące warunki :
1) wszystkie opuszczone przez niego godziny są wiarygodnie usprawiedliwione,
2) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,
3) na bieżąco wykonywał wszystkie zadawane prace domowe,
4) wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami
5) w przypadku wnioskowania o ocenę najwyższą, brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tych zajęć edukacyjnych, z których wnioskuje o podwyższenie oceny,
6) zaistniały inne ważne okoliczności, uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.
117.Warunki, o których mowa w punktach 1) – 5) muszą być spełnione jednocześnie.
118.W przypadku, gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
119.Wniosek ucznia musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
120.Wniosek ucznia rozpatruje nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej, w ciągu trzech dni od dnia jego złożenia.
121.W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do zaliczenia, z zakresu treści programowych określonych przez nauczyciela, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
122.Szczegółowy termin zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Informację o wyznaczonym terminie zaliczenia nauczyciel zapisuje w złożonym wniosku. Przyjęcie do wiadomości, uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.
123.Podczas zaliczenia obowiązują ucznia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oddziału, do którego uczeń uczęszcza, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
124.Zaliczenie przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem zajęć komputerowych, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których zaliczenie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zaliczenie z języka obcego odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
125.Pisemne zaliczenie przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący. Ustalona ocena musi być pisemnie uzasadniona.
126.Zaliczenie ustne z języka obcego oraz zaliczenie w formie zadań praktycznych przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
127.Z zaliczenia sporządza się protokół zawierający:
1) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego zaliczenie, termin zaliczenia,
2) zadania (ćwiczenia) zaliczeniowe,
3) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzanego ustnie lub o sposobie wykonania zadań (ćwiczeń), w przypadku zadań praktycznych.
4) wynik egzaminu,
5) uzyskaną ocenę.
6) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
7) protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

128.Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

129.Uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do wychowawcy o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
130.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
131.Wychowawca klasy sporządza imienną listę uczniów ubiegających się o podwyższenie oceny zachowania i przedkłada ją w sekretariacie szkoły.
132.Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
4) Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności.
133.W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzone jest postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
134.Postępowanie przeprowadza wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym.
135.Z postępowania sporządza się protokół zawierający :
1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
2) termin postępowania,
3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
5) uzyskaną ocenę.
6) Protokół, przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

ZASADY ORGANIZACJI SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

136.Bieżące sprawdzanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów dotyczy materiału obejmującego nie więcej jak 3-4 jednostki lekcyjne. Dotyczy to wypowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówki, dyktanda), zapisujemy w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim.
137.Cykliczne sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności odbywa się po zakończeniu działu programowego w formie powtórek i pisemnych prac kontrolnych, oceny zapisujemy w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim:
1) prace tego typu zapowiada się z tygodniowym wyprzedzeniem,
2) w ciągu dnia powinna być jedna tego typu praca, w ciągu tygodnia nie więcej niż 2,
3) uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzenia pracy kontrolnej piszą ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, w ciągu 2 tygodni po powrocie,
4) prace powinny być oceniane wciągu 2 tygodni i zwrócone do wglądu uczniom, prace powinny być udostępnione do wglądu rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela,
5) uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę.
138.Kolejne prace tego samego typu z danego przedmiotu można przeprowadzić po oddaniu uczniom pracy poprzedniej.
139.Ocena wypowiedzi ustnej powinna być poprzedzona uzasadnieniem nauczyciela jeżeli uczeń uzyskał ocenę od 1 do 4 tłumacząc dlaczego uczeń nie uzyskał oceny wyższej.
140.Ocena sprawdzianów powinna być ustalona na podstawie punktacji podanej razem z zadaniami sprawdzianu uwzględniając następującą skalę ocen :
1) 91% - 100% - bardzo dobry
2) 71% - 90% - dobry
3) 51% - 70 % - dostateczny
4) 31% - 50% - dopuszczający
5) 0 % do 30 % - niedostateczny
141.W pracach pisemnych, sprawdzianach, kartkówkach nie stosuje się znaków „+” i „ – ”
142.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z pracy pisemnej otrzymał ocenę bardzo dobrą (91 %- 100 %) i rozwiązał prawidłowo zadania dodatkowe.
143.Oceny bieżące z odpowiedzi, zadań, aktywności zapisujemy kolorem niebieskim lub czarnym.
144.Przy zadaniach otwartych nauczyciel pisze krótkie uzasadnienie.

PROCEDURA EWALUACJI SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

145. Na koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów ( ew. rodziców). Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji Szkolnego Systemu Oceniania uwagi i spostrzeżenia.

DZIAŁ V
ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH
§ 12

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. W szkole działają zespoły:
1) zespół wychowawców klas I-III;
2) zespół wychowawców klas IV –VI;
3) zespół językowy;
4) zespół przedmiotowy klas IV-VI;
5) zespół wychowania przedszkolnego
6) zespół nauczycieli uczących w danej klasie
3. Do zadań zespołu należy:
1) opracowywanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) korelacja treści programowych przedmiotów w blokach przedmiotowych oraz porozumiewanie się co do wymagań programowych, organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów;
3) określenie obciążenia ucznia pracą domową;
4) ustalenie działań wychowawczych w danym oddziale;
5) ustalenie zestawu lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych dla danego oddziału;
6) ustalenie sposobu realizacji ścieżek przedmiotowych;
7) zasygnalizowanie rodzicom potrzeby przebadania dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
8) ustalenie kierunków działań przy współpracy z domem rodzinnym związanych ze sferą opiekuńczo-wychowawczą i organizowaniem czasu wolnego uczniom oraz podejmowania zamierzeń dla optymalnego rozwoju ucznia;
9) określenie terminów prac klasowych i rozmieszczenie ich w czasie;
10) wnioskowanie do wychowawcy klasy w sprawie ustalenia oceny zachowania uczniów;
11) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych;
12) dokonywanie ewaluacji osiągnięć uczniów i dokonywanie modyfikacji programowych;
13) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
14) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania;
15) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
16) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
17) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych programów nauczania.
18) Ze spotkań i prac zespołu przewodniczący lub wskazany przez niego nauczyciel sporządza krótki protokół, który jest przechowywany w dokumentacji przewodniczącego zespołu. N-le zespołu spotykają się okresowo wg potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Każdego roku zespół opracowuje roczny plan pracy zespołu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy, który zawiera:
1) wybrane zadania z zakresu rozwijania zainteresowań wśród uczniów w tym działalność kół i organizacji szkolnych;
2) planowane szkolne i międzyszkolne konkursy, turnieje, apele, uroczystości i imprezy środowiskowe;
3) wybrane działania z zakresu dydaktyki i sprawowania opieki nad uczniami;
4) organizację roku szkolnego;
5) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
5. Dyrektor może powołać zespół problemowo – zadaniowy do rozwiązywania ważnych problemów.

§ 13
PODRĘCZNIKI I PROGRAMY NAUCZANIA

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania:
1) dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;
3. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania.
4. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
5. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania.
6. „Szkolny zestaw programów nauczania” i „Szkolny zestaw podręczników” obowiązują przez 3 lata szkolne, w tym czasie zmiany w zestawach mogą być wprowadzone przez radę pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.
7. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informację o „Szkolnym zestawie programów nauczania” i „Szkolnym zestawie podręczników”
8. „Szkolny zestaw podręczników” może składać się z dowolnej liczby podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
9. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

DZIAŁ VI
ORGANY ZESPOŁU
§ 14

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Połączona Rada Pedagogiczna Przedszkola i Szkoły;
3) Połączona Rada Rodziców Przedszkola i Szkoły;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Uprawnienia i zakres obowiązków organów zespołu reguluje ustawa.

§ 15
DYREKTOR ZESPOŁU

1. Zespołem kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu.
2. Dyrektor zespołu w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne:
i) organizuje dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym przez radę rodziców lub radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu;
7) przygotowuje projekt organizacyjny Zespołu;
8) wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych;
9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
11) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego, dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela
12) stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
13) dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw programów wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
14) dyrektor zespołu podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie zespołu;
15) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego programy te ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy obowiązują do momentu uchwalenia programów przez radę Rodziców i Radę Pedagogiczną;
16) stwarza warunki umożliwiające wybór zestawów programów nauczania, podręczników szkolnych;
17) sprawuje nadzór nad zainstalowaniem i aktualizowaniem oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia;
18) sporządza plan ewakuacji szkoły; drogi ewakuacji oznacza się w sposób wyraźny i
trwały;
19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w
obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć nieusprawiedliwionych w
miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji; powołuje komisję rekrutacyjną do
przedszkola;
20) na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza oddziałem przedszkolnym lub szkolnym lub obowiązku nauki poza szkołą;
21)prowadzi ewidencję spełnienia obowiązku szkolnego, przedszkolnego.
22) na podstawie zaleceń zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11), dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; w przedszkolu po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego bieżącego roku na kolejny rok szkolny, a w szkole podstawowej niezwłocznie w bieżącym roku na kolejny rok szkolny.
23) o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia. W przedszkolu niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organizacji na kolejny rok szkolny, w szkole podstawowej niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organizacji na kolejny rok szkolny;
24)za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły przekazuje kopię karty do szkoły, do której uczeń został przyjęty;
25)decyduje w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów;
26)odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;
27)zatwierdza uchwalony przez rade rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
4) nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście;
5) zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczycieli;
6) przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu;
7) ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu;
8) powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
9) przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach;
5. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor zespołu jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
8. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
9. Dyrektor zespołu ocenia pracę nauczyciela oraz dorobek zawodowy nauczyciela.
10. Ponadto dyrektor zespołu decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom.
11. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.
12. Rozstrzyga sprawy sporne i konflikty między organami.
13. Kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
14. Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami.
15. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
16. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
17. Dyrektor zespołu w porozumieniu z Radą Rodziców określa wzór stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określa uroczystości szkolne, na których ten strój jest wymagany.

§ 16
RADA PEDAGOGICZNA

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołów po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustala organizację samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
5) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego zespołu w porozumieniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
6) uchwalanie regulaminów o charakterze wewnętrznym;
7) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole;
8) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców . Szkolny zestaw podręczników składa się z więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego;
9) opracowuje i uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów , nauczycieli, rodziców;
10) podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
11) wydaje zgodę na utworzenie oddziału międzynarodowego;
12) cofa zgodę na utworzenie oddziału międzynarodowego.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu lub projekt zmian w statucie i przedstawia go do uchwalenia.
10. Protokół z zebrania Rady, podpisuje przewodniczący obrad, protokolant.
11. Protokół jest pisany komputerowo, każda strona jest podpisana przez wicedyrektora Zespołu.
12. Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Przyjęcie protokołu potwierdza się podpisami członków Rady Pedagogicznej.
13. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
15. Członkowie Rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
16. Na wniosek nauczyciela dyrektor dopuszcza programy nauczania w Zespole.
17. Ponadto członek Rady Pedagogicznej powinien:
1) współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;
2) czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz komisji, do których został powołany;
3) realizować przyjęte uchwały;
4) składać przed Radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań;
5) stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

§ 17
RADA RODZICÓW

1. W zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i wychowanków wybieranych na oddziałowych zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku.
2. Każdy oddział reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu, a w szczególności:
1) uchwala szkolny zestaw programów i podręczników;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców;
4) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego programy ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (programy obowiązują do momentu uchwalenia programów przez radę Rodziców i Radę Pedagogiczną);
5) przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora zespołu oceny dorobku zawodowego;
6) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
7) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
6. Rada Rodziców posługuje się stemplem :
„ Rada Rodziców
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borucinie
tel. 410-80-53”
7. Rada Rodziców ma prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, w tym zestawu programów nauczania, programu wychowawczego, programu profilaktyki;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu;
6) ma prawo otrzymać raport o jakości pracy szkoły.

§ 18
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.W zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

1) Do zadań samorządu należy:
a) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
c) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
d) przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
e) współdziałanie z władzami zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
f) dbanie o mienie zespołu,
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
h) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński)
i) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej,
j) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor zespołu.
2.Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut Zespołu i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów szkoły.
3.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu, określa między innymi:
1) strukturę, liczebność i kadencję Samorządu;
2) tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał;
4.Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki Zespołu;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
7) prawo wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży,
8) prawo udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
9) prawo zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów, udziału przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
10) prawo dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
.
5.Tryb składania wniosków i opinii. Przedstawiciel SU składają wnioski i opinie:
1) opiekunowi SU;
2) dyrektorowi szkoły;
3) Radzie Pedagogicznej;
4) SU rozpatruje do 7 dni zgłoszone wnioski i opinie. Rozstrzygniętą kwestię przedstawia RP oraz wnioskodawcy.

§ 19
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPRAW SPORNYCH

1 Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2.Zasady współdziałania organów Zespołu:
1) każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na dany rok szkolny;
2) każdy organ Zespołu po przeanalizowaniu planów poszczególnych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Zespołu, proponując swoje stanowisko lub opinie w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
3) organy Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
4) Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach przez:
a) zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu,
b) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim
c) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą zespołu, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem zespołu,
d) apele szkolne,
e) gazetę dla rodziców
f) stronę www Zespołu
5.)Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
a) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
b) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
c) Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
6)Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,
c) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
d) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu.

3. Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego organu. Komisję powołuje się na trzy lata. Na kadencje roczną komisja powołuje swojego przewodniczącego. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są drogą uchwały i są one ostateczne. Podawane są one do ogólnej wiadomości Zespołu.
5. Sprawy pod obrady są przekazywane w formie skargi organu, którego kompetencje zostały naruszone. Organ, którego uchybienie ustaliła komisja statutowa musi naprawić skutki swojego działania w ciągu 3 miesięcy od daty ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.
6. W sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania: uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy; wychowawca wspólnie ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu; wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy (którego sprawa dotyczy) i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór; sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
1)W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka dyrektor powołuje komisję rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą:
a) przedstawiciele stron konfliktu,
b) mediator niezaangażowany w konflikt,
c) dyrektor zespołu.
2)Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy.
3)Pisemną skargę może złożyć, w terminie 7 dni od zaistnienia wydarzenia:
a) uczeń,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) Samorząd Uczniowski,
d) Rada Rodziców,
e) Pracownik szkoły.
4) W terminie 7 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną decyzję potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań.
5) W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor zespołu udziela kary, zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
6) W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor zespołu kończy procedurę, odpowiadając pisemnie na postawione zarzuty.
7.

DZIAŁ VII
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 20

Zasady ogólne

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez Dyrektora zespołu najpóźniej do 30maja każdego roku. Arkusz ten zatwierdza Burmistrz po zasięgnięciu opinii nadzoru pedagogicznego do dnia 30 maja danego roku.
2. Arkusz organizacyjny określa w szczególności:
4) liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do Zespołu;
5) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych zgodną z ramowym planem nauczania ogłaszanym w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, finansowanych przez organ prowadzący szkołę, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Edukacja na poziomie klas I-III ma charakter zintegrowany.
5. II etap edukacyjny wprowadza bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczym.
6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
7. Działalność edukacyjna szkoły wyznaczona jest w szczególności przez: szkolny zestaw programów nauczania, który -uwzględniając wymiar wychowawczy- obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
8. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
9. Na podstawie programu, o którym mowa w ust. 8 wychowawcy klas tworzą plany wychowawcze dla poszczególnych oddziałów.
10. Program wychowawczy, o którym mowa w ust. 8 może być poszerzony i uszczegółowiony o działania podejmowane w wyodrębnionej dziedzinie działalności wychowawczej w postaci programów autorskich poświęconych np. ekologii, zdrowiu na poszczególnych etapach edukacji. Programy niniejsze muszą być zatwierdzone do realizacji przez radę pedagogiczną.
11. Zespół opracowuje szkolny program profilaktyczny.
12. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w formie zajęć sportowych; zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; zajęć tanecznych; aktywnych form turystyki.
13. W zespole może zostać utworzony oddział międzynarodowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, np. na prośbę i wniosek rodziców.
14. Zasady rekrutacji uczniów oraz wychowanków do Zespołu ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Rekrutację uczniów oraz wychowanków przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

ODDZIAŁ I ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. Liczba uczniów i wychowanków w oddziałach Zespołu nie powinna być większa, niż 25 osób.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

§ 22

7. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
8. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
11. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie mogą być skreślone z listy wychowanków.
12. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest dostarczenie karty zgłoszenia dziecka.
13. W przypadku, kiedy stan zdrowia dziecka budzi wątpliwości, Dyrektor Zespołu może zażądać przedstawienia wyników badań lekarskich.
14. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innej miejscowości w miarę dysponowania wolnymi miejscami.
15. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym przyjmuje się następujące propozycje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu przeznaczyć na zabawę;
2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie na placu zabaw, na boisku itp.;
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).
16. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
17. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
18. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe, nauka religii i zajęcia rewalidacyjne, powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
19. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zgodnie z przepisami w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
20. Dopuszcza się możliwość wyżywienia.
21. Dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola.
22. Zasady i wysokość odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym określa Rada Miejska odrębną uchwałą.
23. Rodzic, w terminie do dnia 30 września każdego roku informuje dyrektora szkoły, w obwodzie w którym dziecko mieszka, o spełnieniu obowiązku przedszkolnego, szkolnego poza miejscem zameldowania.
24. Dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych formach wychowania przedszkolnego są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

§ 23

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przy przyjmowaniu do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
1) dzieci 6-letnie,
2) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
4) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
5) dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
6) dzieci obojga rodziców pracujących,
7) dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas i ich rodzeństwo,
8) dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem przedszkola, przyjmuje się, w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor, w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora Zespołu.
1) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Zespołu jako przewodniczący,
b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
c) przedstawiciel Rady Rodziców.
2) W przypadku wątpliwości co do kolejności przyjęć komisja może poprosić rodziców dzieci o dodatkowe poświadczenie złożonych danych.
4. Rodzicie starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć w kancelarii prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. Do karty należy dołączyć szczegółowy plan pobytu dziecka z wyszczególnieniem godzin pobytu w poszczególnych dniach tygodnia.
5. Liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w przedszkolu.
6. Przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych zasadach.

§ 24

1. Oddział szkolny złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, za wyjątkiem klas I – III, gdzie nauka odbywa się w sposób zintegrowany.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie 30 – 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć.
4. Zajęcia obowiązkowe z przedmiotów nauczania mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów na „zielone szkoły”, itp.
5. W Zespole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia nadobowiązkowe w ramach posiadanych środków finansowych.
6. Do klasy I szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
7. Na wniosek rodziców, naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat z uwzględnieniem procedur określonych w ustawie o systemie oświaty.
8. Dziecko jest zapisane do klasy pierwszej szkoły podstawowej do dnia 30 marca roku szkolnego poprzedzającego rok przyjęcia ucznia. W trakcie zapisu rodzic wypełnia deklarację dotycząca nauki języka niemieckiego jako ojczystego, nauki religii.
9. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych finansowanych z budżetu zespołu powinna wynosić do 8 uczniów. Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinna wynosić do 5 uczniów, zajęć socjoterapeutycznych do 10 uczniów, a zajęć logopedycznych do 4 uczniów.
11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut.
12. W pracowni komputerowej powinien być zainstalowany i aktualizowany program zabezpieczający przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia.

§ 25

1. Zespół umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i grup etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury poprzez naukę języka mniejszości narodowej i grupy etnicznej w Szkole Podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a w Przedszkolu w wymiarze 4 godzin tygodniowo
2. Naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej organizuje Dyrektor Zespołu na pisemny wniosek, składany – na zasadzie dobrowolności – przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się Dyrektorowi Zespołu w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego tj. do 31 marca lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły – są one ważne do czasu ukończenia szkoły.
4. W oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej zajęcia ze wszystkich przedmiotów prowadzone są w języku polskim, z wyjątkiem przedmiotu dodatkowego, jakim jest język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.
5. Oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej i grupy etnicznej są organizowane wówczas, gdy na poziomie danej klasy lub oddziału przedszkolnego zgłosi się co najmniej 7 uczniów. Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej może odbywać się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, przy czym:
5) grupa międzyoddziałowa – utworzona z uczniów różnych oddziałów tej samej klasy – nie może liczyć mniej niż 7 uczniów;
6) grupa międzyklasowa – utworzona z uczniów różnych klas – pracuje na zasadach stosowanych w klasach łączonych i nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.
6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Zespół, liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona w ust. 17.
7. Nauczanie języka mniejszości, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
8. W wykonywaniu zadań Zespół współpracuje z organami mniejszości narodowych etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
9. Zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 26

1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne.
2. Zespół może przyjmować wolontariuszy posiadających odpowiednie kwalifikacje.

§ 27
BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Biblioteka
1) Biblioteka jest pracownią Zespołu, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Jest interdyscyplinarną pracownią Zespołu, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacyjnych.
2) Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, rodzice.
3) Pomieszczenia biblioteki Zespołu umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
c) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów (w grupach lub oddziałach).
4) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5) Organizacja biblioteki szkolnej:
a) planowanie i sprawozdawczość – opracowanie planów pracy i sprawozdań z działalności;
b) gromadzenie zbiorów (lektury, publikacje, ogólno-informacyjne i popularnonaukowe, literatura piękna, beletrystyka itp.);
c) rozmieszczenie i konserwacja zbiorów – zabezpieczenie księgozbioru;
d) ewidencja zbiorów;
e) opracowanie biblioteczne zbiorów – znakowanie, katalogi;
f) udostępnianie zbiorów.
6) Do zadań biblioteki Zespołu należy:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobieniem ich do samokształcenia;
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej;
c) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów;
d) wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów bibliotecznych;
e) rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej;
f) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, samokształceniu, doskonaleniu zawodowym, pracy twórczej;
g) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, ich osiągnięć i trudności;
h) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic rozwojowych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych;
i) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów;
j) otaczanie opieką uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych.
7) Zadania nauczyciela bibliotekarza:
a) udostępnianie księgozbioru, czasopism itp.;
b) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów;
c) opracowanie biblioteczne zbiorów;
d) urządzenie pomieszczeń bibliotecznych;
e) popularyzowanie czytelnictwa;
f) organizacja aktywu bibliotecznego;
g) współpraca z nauczycielami w celu aktualizowania księgozbioru i rozwijania czytelnictwa;
h) posługiwanie się bibliografią i innymi źródłami informującymi o drukach i materiałach bibliotecznych;
i) przygotowanie sprawozdań z działalności biblioteki;
j) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
k) organizowanie wieczorów bajek i poezji, konkursów itp.;
l) opracowanie regulaminu działania biblioteki szkolnej;
m) udział w kontroli księgozbioru (scontrum);
n) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.
8) Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora Zespołu do tygodniowego planu zajęć, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
9) W miarę możliwości nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi, z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami nad rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów, nad wzbogacaniem zbiorów i wyposażenia biblioteki.
10) Współpraca ta obejmuje m.in.:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich), popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, udział rodziców w imprezach czytelniczych;
b) wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi;
c) informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek: publicznej, pedagogicznej, fachowej, naukowej i zachęcanie do korzystania z nich:
organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji bądź pomoc nauczycielom w ich organizacji;
organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych i różnych formach pracy z czytelnikiem prowadzonych przez inne biblioteki;
uzgadnianie rocznych planów w zakresie gromadzenia zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej;
uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy książek, spotkania autorskie, odczyty) przygotowywanych przez różne organizacje społeczne i instytucje kulturalne.
2. Świetlica szkolna
1) Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2) Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;
b) pomoc w odrabianiu lekcji;
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych;
d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy;
f) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
3) Ze świetlicy korzystają uczniowie Zespołu, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
4) Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców. Przyjmowanie ucznia do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.
5) Godziny świetlicowe i ich ilość umieszczone są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły:
a) tygodniowy czas pracy wynosi 26 godzin;
b) szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą dyrektora;
c) jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut;
d) w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych;
e) liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25;
f) zajęcia opiekuńcze oraz świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy, na boisku szkolnym lub w innych salach dydaktycznych uzgodnionych wcześniej z dyrektorem szkoły.
6) Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Zespołu. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z Planem Pracy Zespołu, wychowawczym, profilaktycznym.
7) Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

DZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 28

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, wychowawcę świetlicy, pedagoga, logopedę, głównego księgowego, pracowników obsługi i administracji.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Pracownicy obsługi wypełniają obowiązki określone w przydziałach czynności (zakresy obowiązków).
4. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks Karny.
5. Organ prowadzący szkołę i dyrektor zespołu są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 29

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów i wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów i wychowanków.
3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów i wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno- wychowawczego;
3) kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, lokalnych i szkolnych;
4) wprowadzanie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny pracy uczniów;
5) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
7) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich;
8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
10) kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
11) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu zewnętrznego w ramach ustalonego czasu pracy i wynagrodzenia;
12) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
13) wybór programu nauczania oraz podręcznika nauczanego przez siebie przedmiotu (nauczyciel przedstawia zestaw podręczników Radzie Pedagogicznej do 15 czerwca);
14) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
15) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, przedszkola, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, przedszkola i zawiadomienie sekretarza lub dyrektora szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;
16) zwrócenie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowanie tej osoby do dyrektora;
17) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie:
1) znajdowali w zespole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
3) mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie;
4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych;
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów;
9) stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach;
10) kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe dobro.
5. Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia.
6. Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
7. Nauczyciele mając na uwadze ogólny cel edukacji, którym jest osobowy rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.
8. Wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Zespołu ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zgodnie z art. 6 KN

§ 30
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności zespołu.
5. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
3) tworzy plan wychowawczy na podstawie programu wychowawczego;
4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, a także współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i zespołu;
7) współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
8) szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie;
9) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
10) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
6. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
1) zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i organami zespołu przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze;
2) badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobiega im;
3) stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni;
4) kierowanie pracą społeczną na rzecz szkoły i klasy (przydzielanie zadań, współpracą podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan);
5) współorganizowanie z zespołem klasowym, różnego rodzaju imprez,;
6) współpracę z higienistką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów;
7) występowanie do rady rodziców lub powołanych do tego celu organizacji, o pomoc materialną dla najbardziej potrzebującym;
8) odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach;
9) współpracę z pedagogiem szkolnym odnośnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 31
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO

1. Pedagog w ramach swych obowiązków udzielana w Zespole rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
2. Pedagog w ramach swych obowiązków prowadzi w Zespole badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, a także wspiera mocne strony uczniów.
3. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
1) prowadzenie wstępnych diagnoz rozwoju dzieci, wstępne badanie poziomu ich dojrzałości szkolnej.;
2) wnioskowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie opinii o dziecku;
3) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia);
4) udzielanie porad rodzicom, nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych;
5) pedagogizacja rodziców;
6) troska o realizację obowiązku szkolnego uczniów;
7) udzielanie – na wniosek nauczycieli, rodziców, czy samego ucznia - indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności.
4. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:
a) obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klasy;
b) rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych;
c) analizę wyników nauczania i ocen wychowania;
d) diagnozę środowiskową ucznia;
e) udzielanie porad wychowawczych;
f) prowadzenia zajęć na tematy ważne i interesujące uczniów;
2) wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu poprzez rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
3) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
4) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
5) udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
6) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
5. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
1) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych / korekcja, reedukacja, terapia/;
3) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
4) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
5) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
6) przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.
6. W zakresie pomocy materialnej:
1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne;
2) troska o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.
7. Organizacja pracy pedagoga:
1) posiada roczny plan pracy wynikający z zadań pedagoga oraz uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Zespołu i środowiska;
2) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i z rodziców;
3) współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
4) składa okresową informację (na półrocze i koniec roku) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów;
5) prowadzi dokumentację:
a) dziennik pracy pedagoga, w którym rejestrowane są wykonywane czynności;
b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej, kształcenia specjalnego;
6) wspólnie z Radą Pedagogiczna diagnozuje i opracowuje Program Profilaktyczny Zespołu.
8. Kompetencje pedagoga:
1) pedagogizacja rodziców;
2) opracowanie tematyki i wyników badań w zakresie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej na potrzeby Zespołu;
3) przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.

§ 32
SZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW LOGOPEDY

1. Praca z dzieckiem i rodzicami
1) dokonuje diagnozy logopedycznej oraz, odpowiednio do jej wyników, udziela pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
2) Prowadzi badania przesiewowe wśród uczniów klas I – III.
3) Prowadzi terapię logopedyczną uczniów, u których stwierdzono wady wymowy wymagające korekcji.
4) Prowadzi specjalistyczną terapię dla dzieci jąkających się.
5) Udziela instrukcji rodzicom, których zadaniem jest kontynuowanie ćwiczeń z dzieckiem w domu.
6) Prowadzi bieżącą dokumentację badań i terapii.
7) Po zakończeniu ćwiczeń opracowuje opinię mówiącą o efektach terapii, udziela ewentualnych wskazówek do dalszej pracy.
8) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracuje z najbliższym środowiskiem ucznia.
2. Zadania organizacyjne
1) Organizuje warsztat pracy logopedy, przygotowuje pomoce do pracy.
2) Wzbogaca gabinet o nowe techniki badawcze i terapeutyczne.
3) Uczestniczy w naradach szkoleniowych dotyczących zagadnień z logopedii

§ 33
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Do obowiązków wychowawcy należy:
1) kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo–wychowawczej w świetlicy oraz odpowiedzialność za jej wyniki.;
2) opracowywanie planów pracy:
a) świetlicy;
b) zajęć prowadzonych zespołów, jeżeli takie powstaną;
c) opracowanie rocznego kalendarza imprez;
3) organizowanie działalności administracyjno-gospodarczej;
4) czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności:
a) współdziałanie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych;
b) organizacja stałych imprez o charakterze kulturalnym;
c) zabezpieczenie oprawy plastycznej imprez szkolnych;
d) organizacja wyjść do kina, teatru i innych imprez pozaszkolnych;
e) współdziałanie z organizacjami w przygotowaniu akademii i innych uroczystości szkolnych;
5) czuwanie nad prawidłową estetyką i treścią propagandy wizualnej w szkole;
6) czuwanie nad estetyką świetlicy szkolnej i pomieszczeń rekreacyjnych;
7) dbałość o wysokie walory artystyczne i wychowawcze wszystkich imprez szkolnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym;
8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy;
9) prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi;
10) odrabianie zadań z dziećmi w miarę potrzeb;
11) reprezentowanie świetlicy na zewnątrz;
12) sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej;
13) dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolnej;
14) dbanie o ład, porządek i aktualne dekoracje świetlicy;
15) załatwianie innych spraw zleconych przez Dyrektora Szkoły;
2. Nauczyciel-wychowawca świetlicy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.

§ 34
ZAKRES OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Główny księgowy Zespołu:
1) prowadzi obsługę finansowo-księgową Zespołu;
2) uczestniczy w opracowywaniu planów wydatków budżetowych;
3) realizuje przyznane środki na dany rok budżetowy;
4) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) analizuje wykorzystanie środków jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) organizuje sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i jego zmian;
7) organizuje miesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zatrudnienia i wynagradzania;
8) prowadzi dokumentacje płacową wraz z ewidencjonowaniem danych w zakresie zatrudnienia i wynagradzania;
9) sporządza sprawozdania w zakresie zatrudnienia i płac;
10) analizuje wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi;
11) nalicza wysokość odpisu za ZFŚS, ewidencjonuje wypłaty z ZFŚS.

§ 35
ZAKRES OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA SZKOŁY

1. Sekretarz szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
2. Do obowiązków sekretarza szkoły należy:
1) prowadzenie sekretariatu oraz załatwianie spraw bieżących;
2) przechowywanie dokumentacji według obowiązujących przepisów;
3) powielanie pism oraz materiałów dydaktycznych;
4) prowadzenie korespondencji szkolnej;
5) sporządzanie sprawozdań;
6) nadzór nad zaopatrzeniem szkoły w materiały biurowe i szkolne;
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw uczniowskich;
8) sporządzanie klasowych list uczniów;
9) ewidencjonowanie przyjęć, pobytu i opuszczania szkoły przez uczniów;
10) prowadzenie księgi roczników i księgi ewidencji uczniów;
11) prowadzenie adnotacji o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów;
12) przekazywanie kart zdrowia oraz dokumentów do innych szkół;
13) prowadzenie zapisów uczniów;
14) załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora szkoły.
3. Sekretarz szkoły pełni w ramach swoich obowiązków funkcję kasjera i do jego obowiązków należy:
1) przechowywanie dokumentów kasowych;
2) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki, czeków;
3) dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, przejrzanych pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty;
4) dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków z rachunków bankowych;
5) odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania, a najdalej w dniu następnym;
6) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora i księgowych o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.

§ 36
ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEGO – KONSERWATORA SZKOŁY

1. Codzienne utrzymywanie czystości na terenie i wokół placówki (koszenie i zgarnianie trawy, zamiatanie – w sezonie letnim, odgarnianie śniegu, posypywanie ścieżek piaskiem.
2. Regularne opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się na terenie ogrodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
3. Wykonywanie drobnych napraw zleconych przez dyrektora.
4. Doraźna pomoc nauczycielom przy urządzaniu sal.
5. Dbałość o czystość i estetyczny wygląd piwnic.
6. Regularna konserwacja urządzeń ogrodowych. Odpowiednie zabezpieczenie i dbałość o należyty stan techniczny powierzonego sprzętu.
7. Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia.
8. Wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb placówki.
9. Bierze całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu stan majątkowy oraz zobowiązuje się do przestrzegania i respektowania swoich obowiązków.

§ 37
ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI SZKOŁY

1. Codzienne sprzątanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń użytkowych.
2. Po zakończeniu sprzątania zgasić światło, pozamykać wszystkie okna, a drzwi klas i szkoły zamknąć na klucz.
3. Mycie okien w salach w zależności od potrzeb.
4. Bezwzględne przestrzeganie dyscypliny pracy.
5. Wykonywanie wszystkich niezbędnych prac związanych z pielęgnacją kwiatów w przydzielonych pomieszczeniach.
6. Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia.
7. Wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb placówki.

§ 38
ZAKRES OBOWIĄZKÓW PALACZA CO

1. Palacz CO podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu.
2. Przestrzega zasad instrukcji obsługi i eksploatacji kotłów.
3. Pali w piecach CO w sezonie grzewczym.
4. Dba o utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach szkoły.
5. Dba o stan używalności urządzeń grzewczych.
6. Dokonuje drobnych napraw urządzeń wodnokanalizacyjnych oraz ich konserwacji.
7. Dba o porządek i estetykę pomieszczeń kotłowni.
8. W okresie zimy dba o odśnieżanie obejścia kotłowni.
9. Porządkuje pryzmy opału.
10. Po zakończeniu sezonu grzewczego odnawia pomieszczenia kotłowni.
11. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu.
13. Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie szkoły i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

DZIAŁ IX
UCZNIOWIE I WYCHOWAWNKOWIE ZESPOŁU
§ 39

1. Wszyscy pracownicy zespołu są zobowiązani do przestrzegania "Konwencji Praw Dziecka" przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku.
2. Zasady rekrutacji uczniów ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania uczniów do szkół.
3. Obowiązek szkolny trwa od 7 roku życia do 18 roku życia. Na wniosek rodzica oraz za zgodą dyrektora do klasy pierwszej szkoły podstawowej może zostać przyjęte dziecko sześcioletnie, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.
4. W przypadkach uzasadnionych poważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.
5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
6. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7 do 13 roku życia, nie dłużej jednak niż 18 roku życia.
7. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, a dyrektor i organ prowadzący szkołę wyrazi na to zgodę;
3) przyjęcie dziecka z poza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka;
4) w uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka w późniejszym terminie.
9. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
12. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
13. Na wniosek rodziców ucznia oraz wychowanka, jak również po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może zezwolić na poza­szkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
14. W celu ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej szkoła prowadzi działalność profilaktyczną, której zasady określa program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. Program wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 40

1. Prawa przysługują człowiekowi, a więc i dziecku, niezależnie od jego obowiązków nie można karać go pozbawieniem praw.
2. Uczeń i wychowanek ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4) swobody wyrażania myśli, przekonań –jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
8) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole;
9) pomocy w przypadku trudności w nauce;
10) akceptacji takim, jakim jest;
11) do opieki medycznej;
12) zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa;
13) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej;
14) nauki;
15) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
16) przyznania domniemania niewinności do chwili udowodnienia winy;
17) ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym;
18) uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych;
19) do reprezentowania Zespołu w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami oraz otrzymania pomocy nauczycieli i skorzystania z konsultacji;
20) możliwość realizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacja indywidualnego programu lub toku nauki;
21) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;
22) uzyskania dodatkowe pomocy w przypadku trudności w nauce (w ramach zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych), w miarę możliwości organizacyjno-finansowych Zespołu;
23) Każdy uczeń ma prawo odwołania się w przypadku, gdy jego prawa nie będą respektowane.
3. Ponadto uczeń ma prawo:
1) do jawnej i przeprowadzanej na bieżąco, zgodnie z SzSO, oceny swego stanu wiedzy i umiejętności;
2) powiadomienia z wyprzedzeniem jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian tego typu);
3) odwołania się na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami od ocen śródrocznych i rocznych;
4) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z zachowania i przedmiotów.

§ 41
OGRANICZENIA

1. Prawa ucznia i dziecka są ograniczone w Konwencji Praw Dziecka zapisem, który mówi o poszanowaniu praw lub reputacji innych osób oraz ochrony zdrowia i moralności społecznej.
1)Prawa osobiste, umożliwiające rozwój dziecka:
a) prawo do życia,
b) prawo do tożsamości,
c) prawo do wychowania w rodzinie i do kontaktów z nią w przypadku rozłączenia,
d) prawo do adopcji
e) prawo do wyrażania własnych poglądów,
f) prawo do informacji,
g) prawo do rozwoju obejmujące prawo do oświaty, nauki, dostępu do kultury i rozrywki oraz
h) prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej);

2).Prawa polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i
uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa:
a) prawo do wyrażania własnych poglądów,
b) prawo swobody wyznania,
c) prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;

3).Prawa socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia
odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka

a) prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia,
b) prawo do opieki zdrowotnej,
c) prawo do odpoczynku

4)Prawa ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności
materialnej od innych:
a) prawo do nauki;
b) prawo do ochrony prawnej pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.
§ 42
OBOWIĄZKI

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu, a zwłaszcza dotyczących:
1) poszanowania tożsamości narodowej, lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji;
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu;
3) uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia (spóźnienie odnotowuje nauczyciel w dzienniku i powiadamia rodziców zapisem do zeszytu korespondencyjnego);
4) odrabiać zadania domowe, pisać kartkówki, sprawdziany, być przygotowanym do lekcji, brać w niej aktywny udział, uzupełniać zaległości wynikające z absencji;
5) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należną uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar;
6) uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności (najpóźniej na najbliższej lekcji wychowawczej) na zajęciach edukacyjnych spowodowanej chorobą lub inną przyczyną losową; usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie, w formie pisemnego oświadczenia; dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia);
a) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych w ilości 50% czasu zajęć w ciągu miesiąca uznawana jest jako nierealizowanie obowiązku szkolnego i podlega karze administracyjnej nakładanej na rodziców przez właściwy organ;
7) uczeń może zostać zwolniony z lekcji tylko na pisemną lub osobistą prośbę rodzica;
8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz godnego zachowania się poza Zespołem;
9) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby;
10) zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
11) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
12) godnego reprezentowania Zespołu;
13) przeciwdziałania wszelkim przejawom nietolerancji, przemocy, brutalności i wulgarności;
14) wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów;
15) obowiązek przestrzegania zapisów statutowych, zarządzeń dyrektora, regulaminów wewnętrznych, np. BHP;
16) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole;
17) okazać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Zespołu oraz ludziom starszym poprzez akceptowane formy;
18) przestrzegać wszystkich norm społecznych w szkole i poza nią;
19) nosić codziennie do szkoły zeszyt korespondencyjny;
20) uczniowie nie mogą bez zgody nauczyciela opuszczać terenu szkoły, przed zakończeniem wyznaczonych dla nich na dany dzień zajęć szkolnych (pod pojęciem zajęć szkolnych rozumiane są również zajęcia świetlicowe);
21) po przyjściu do szkoły są zobowiązani zmienić obuwie na tzw. „kapcie” czyli są zobowiązani posiadać osobne obuwie do poruszania się na terenie szkoły i korzystać z niego;
22) z tzw. obiektów sportowych (np. sala gimnastyczna, boiska sportowe wszelkiego typu) uczniowie mogą korzystać po uprzednim przebraniu się w tzw. strój sportowy dostosowany do potrzeb danego obiektu lub sprzętu sportowego; dostosowanie niniejsze określa nauczyciel (wychowawca) prowadzący sportowe lub sportowo-rekreacyjne zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne;
23) uczniowie są zobowiązani dbać o schludny wygląd, odpowiedni strój (zakrywający brzuch, dekolt, nogi minimum do połowy uda) oraz fryzurę (zakaz farbowania włosów i noszenia ekstrawaganckich fryzur);
24) uczniowie do szkoły nie mogą przynosić: wszelkiego rodzaju używek (papierosy, alkohol, narkotyki itp.) oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia uczniów (noży, broni, amunicji itp.);
25) uczniowie nie mogą używać na lekcjach telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w tym audiowizualnych (np. tzw. mp3 i 4 itp.) – w przypadkach szczególnych nauczyciel może wyrazić zgodę na korzystanie z wyżej wymienionych sprzętów podczas lekcji; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie i kradzież sprzętu elektronicznego przyniesionego wbrew zakazowi do szkoły;
26) uczniowie muszą posiadać tzw. strój galowy, który mają obowiązek nosić w czasie uroczystości szkolnych; przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemną spódnicę i białą bluzkę;
b) dla chłopców – ciemne spodnie i białą koszulę.

§ 43
NAGRODY

1. Uczeń Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Zespołu – nagroda rzeczowa;
2) wzorową postawę – dyplom uznania, ustna pochwała wychowawcy, ustna pochwała dyrektora;
3) wybitne osiągnięcia – list gratulacyjny, wywieszenie w galerii osiągnięć;
4) dzielność i odwagę – dyplom, nagroda rzeczowa, informacja w mediach;
5) za pracę w samorządzie lub innych organizacjach – nagroda rzeczowa;
6) za udział w konkursach – nagroda rzeczowa;
7) dopuszcza się wprowadzenie innych nagród w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i SU.
2. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek:
1) wychowawcy;
2) Samorządu Uczniowskiego;
3) Rady Rodziców;
4) innych nauczycieli po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów.

§ 44
KARY

1. Zespół może ukarać ucznia za łamanie szklonych przepisów zawartych w Statucie i regulaminach Zespołu.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy (za jednorazowe uchybienie obowiązkom ucznia);
2) uwaga o zachowaniu ucznia zapisana w zeszycie uwag oraz zeszycie do korespondencji z rodzicami (za powtarzające się uchybienia w pełnieniu obowiązków ucznia);
3) upomnienie dyrektora Zespołu wraz z wpisem do zeszytu uwag oraz zeszytu do korespondencji (może być stosowana wraz z karą uzupełniającą). Kara ta może być udzielana, w przypadku powtarzającego się niedopełniania obowiązków szkolnych przez ucznia i brak poprawy, mimo upomnień wychowawcy;
4) nagana dyrektora Zespołu – na wniosek wychowawcy w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim wraz z jednoczesnym wpisem do zeszytu uwag oraz zeszytu do korespondencji. Kara ta może być nałożona na ucznia w przypadku, gdy poprzednie kary nie przyniosły poprawy zachowania i występuje łamanie zakazów dotyczących m.in.: picia alkoholu, palenia papierosów, aktów wandalizmu, uniemożliwiania prowadzenia lekcji przez nauczyciela, aroganckiego i agresywnego zachowania wobec kolegów lub nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, upartego łamania zakazów. Nagana dyrektora może być udzielona z karą uzupełniającą;
5) przeniesienie do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia obowiązków szkolnych. Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
a) udowodnienia przez uprawniony organ popełnienia przez ucznia czynu karalnego (np. posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, udzielanie jej innej osobie lub ułatwianie jej użycia);
b) udowodnienia przez uprawniony organ aktów chuligaństwa na terenie szkoły;
c) uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
d) spożywania alkoholu na terenie szkoły i boiska szkolnego, również poza godzinami zajęć;
e) stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych;
f) demoralizacji młodszych kolegów, nakłaniania ich do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
3. Kary w/w udzielane są w sposób narastający, tzn. kolejną karę nakłada się po zastosowaniu wcześniejszej, ale też adekwatnie do przewinienia. Może być zastosowana kara surowsza gdy odstępstwo od obowiązków ucznia jest znaczące. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający godność osobistą ucznia i nie mogą godzić w prawa dziecka.
4. Kary uzupełniające i konsekwencje wychowawcze:
a) czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych;
b) czasowy zakaz wstępu na dyskoteki szkolne i klasowe;
c) czasowy zakaz uczestnictwa w wycieczkach z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
d) czasowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
e) pozbawienie ucznia, przez wychowawcę, pełnionych w klasie funkcji;
f) pozbawienie ucznia, przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pełnionych na forum szkoły funkcji.
5. Kara uzupełniająca określona jest przez wychowawcę klasy w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu i zainteresowanymi nauczycielami w formie pisemnej w klasowym dzienniku uwag.

§ 45
PROCEDURA SKARG I WNIOSKÓW

1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie zgłasza powyższy fakt z zachowaniem kolejności: wychowawcy klasy;dyrektorowi Zespołu.
2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego powiadomienia rodziców. Zgłoszenie powinno być za każdym razem odnotowane w karcie informacyjnej.
3. Określa się następujący tryb odwołania od wyznaczonej kary:
1) pisemny wniosek rodziców o uchylenie kary z podaniem powodu odwołania się;
2) przedłożenie wniosku do ustalenia zasadności odwołania;
3) podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną w sprawie zasadności kary;
4) pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku do rodziców ucznia ukaranego.
4. Tryb składania skargi:
1) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie/ składają ustną skargę wychowawcy, w razie niezadowalającego załatwienia sprawy w formie pisemnej do dyrektora w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości.
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia
3) dyrektor wraz z wychowawcą przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych
4) odpowiedź pisemną przekazuje się wnioskodawcy
5) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora.
5. Zespół ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub karze. Sposób przekazania informacji jest uzależniony od możliwości i sposobu kontaktowania się z rodzicami.
6. Dyrektor Zespołu wraz z RP rozpatruje w terminie 7 odwołanie, a podjętą decyzję przekazuje rodzicom w ciągu 7 dni od daty posiedzenia RP.
7. Od decyzji dyrektora Zespołu rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Zespołu.
§ 46

1. Dyrektor zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
1) umyślnego popełnienia czynu o znamionach przestępstwa;
2) szczególnie rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w Statucie;
3) demoralizacji innych uczniów;
4) umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu kolegi.

§ 47
TRYB ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW

1. Spory między uczniami rozstrzyga wychowawca wraz z klasą na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
2. Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji sądu koleżeńskiego do dyrekcji Zespołu.

DZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 48

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 49

1. Regulaminy określające działania organów Zespołu nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 50

1. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 51

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 52

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu jest Rada Pedagogiczna.

§ 53

1. Zespół może posiadać sztandar, godło, hymn i ceremoniał.

§ 54

1. Traci moc Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dniu 29. 09.2015r.
2. Statut Zespołu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2016r. przy udziale przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki:
Pobierz plik (statut 2016.doc)statut 2016.doc[ ]576 kB