Szkolny System Oceniania jest częścią Szkolnego Statutu ZSP w Borucinie

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA,
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUCINIE

Zasady Szkolnego Systemu Oceniania

1. W szkole funkcjonuje Szkolny System Oceniania, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Szkole Podstawowej w Borucinie.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawę oraz na formułowaniu oceny.
3. Szkolny system oceniania opiera się na założeniach, że notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla wielu celów i dla wielu podmiotów procesu dydaktycznego; informacje powinny być dostarczane z wielu źródeł i gromadzone na wiele różnych sposobów.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej ;
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie według przyjętej skali i formy wraz z warunkami ich poprawiania, a także zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania z zachowania.
6. Szkolny system oceniania określają kryteria:
1) zgodności z obowiązującym prawem,
2) zgodności z obowiązującymi podstawami programowymi i standardami;
3) zgodności z szkolnym programem wychowawczym;
4) zgodności z potrzebami i wymogami uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego; jawności, jednoznaczności;
5) wspierania rozwoju ucznia; motywacji do działania;
6) weryfikacji pracy nauczyciela;
7) skoordynowania prac kontrolnych;
8) spójności oceniania w blokach i na przedmiotach;
7. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
9. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie zespołu.
10. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
12. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów).Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
13. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
14. Nauczyciel jest zobowiązany w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona"

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

18. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według określonej skali szkolnego systemu oceniania oraz oceny zachowania. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru roku szkolnego, który kończy się 15 stycznia.
19. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.
20. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej, z tym że w klasach 1-3 szkoły podstawowej w przypadku obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. W klasach 4-6 polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
21. W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
22. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
23. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych.
24. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach 1- 3 polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jest to ocena opisowa.
25. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy 4, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, są to oceny opisowe.
26. Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie 30 dni od ustalonej daty klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w formie ustnej.
27. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów powiadamiają ucznia i jego rodziców w formie pisemnej, ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia przez rodziców do wiadomości zagrożenia ucznia oceną niedostateczną. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna- śródroczna i końcoworoczna - może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
28. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
29. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
30. Począwszy od klasy 4, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej otrzyma roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
31. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.
32. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
33. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
34. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
35. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Ocena ta nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej, ani na ukończenie szkoły.
36. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
37. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
38. W zakresie klasyfikacji śródrocznej i końcowej – uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę wlicza się oceny uzyskane z tych przedmiotów do średniej ocen.
39. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy, lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni pedagogiczno – psychologicznej, poradni specjalistycznej- publicznej Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej, uwzględniając zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, religię lub etykę, do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
40. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie klasyfikowaniu ucznia, który ma co najmniej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności obowiązujących zajęć edukacyjnych w ciągu jednego miesiąca. Uczeń taki nie spełnia obowiązku rocznego przygotowania do nauki lub obowiązku szkolnego.
41. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1– 3 na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.
42. Począwszy od kl. 4, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej wzorowa ocenę z zachowania, zostaje umieszczony w szkolnej galerii.
43. Począwszy od kl. 1 do kl. 3, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę opisową równoważną ocenie bardzo dobry oraz ocenę opisową z zachowania równoważną ocenie wzorowej z zachowania, zostaje umieszczony w szkolnej galerii.

TRYB USTALANIA I FORMA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

44. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuację nauki w klasie wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
45. Uczeń, którego nie klasyfikowano z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
46. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie odrębnych przepisów realizuje indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
47. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie może to być termin późniejszy, niż przedostatni dzień rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w następującym trybie :
1) Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu, jako egzaminator;
c) nauczyciel tego samego lub zbliżonego przedmiotu, jako członek komisji.
2) W egzaminie klasyfikacyjnym może uczestniczyć bez prawa głosu:
a) przedstawiciel rady rodziców- na wniosek rodziców ucznia;
b) doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora;
c) wychowawca klasy.
3) Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z plastyki, zajęć komputerowych i zajęć wychowania fizycznego z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
5) Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, z zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z członkiem komisji.
6) Stopień trudności pytań (ćwiczeń praktycznych) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen ustalonych w szkolnym systemie oceniania.
7) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali ocen.
8) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
9) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
10) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
11) Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję do egzaminu poprawkowego.
12) Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

48. Począwszy od klasy 4, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole podstawowej, uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, może zdawać egzamin poprawkowy.
49. Uczeń, który nie spełnił warunków zawartych w ust. 48 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. Ucznia klasy 1-3 można pozostawić drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydana przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inna poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

TRYB USTALANIA I FORMA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

50. Począwszy od klasy 4, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
51. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
52. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako nauczyciel
egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –
jako członek komisji.
53. Nauczyciel, o którym mowa w ust.52 w pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
54. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji; termin egzaminu; pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu; ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
55. Uczeń, który z losowych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż
do końca września.
56. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
57. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
58. Ustalona przez komisję egzaminacyjną ocena jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

SPRAWDZIAN
59. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu przewidzianego w klasie 6.
60. W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową", przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem".
61. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
62. Sprawdzian jest przeprowadzony w formie pisemnej. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
1) w części pierwszej (80 min) – wiadomości i umiejętności z języka
polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
2) w części drugiej (45 min) – wiadomości i umiejętności z języka obcego
nowożytnego
63. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
64. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor szkoły.
65. Do przeprowadzenia sprawdzianu w szkole dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny.
66. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w sprawdzianie albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego sprawdzianu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
67. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje odpowiednio zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
68. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg sprawdzianu w szkole, w tym:
1) informuje uczniów o sprawdzianie;
2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu;
3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas sprawdzianu;
4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
69. Przebieg sprawdzianu jest dokumentowany w protokołach
tego sprawdzianu.
70. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu polega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;
71. Dla uczniów, o których mowa w § 34 ust.1 i 5 rozporządzenia, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.
72. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca stycznia roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian .
73. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.
74. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 8 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części oraz z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
75. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
76. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
77. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
78. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
79. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
80. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
81. Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do części pierwszej sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego
ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
82. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
83. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w terminie do dnie 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
84. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.
85. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśnić ani komentować zadań, a także udzielić wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.
86. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach. Wyniki sprawdzianu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
87. Wyniki sprawdzianu obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;
2) wynik z części drugiej.
88. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
89. Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
90. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
91. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych, lub
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi, odpowiednio daną część sprawdzianu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu sprawdzianu.
92. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia odpowiednio danej części sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

SKALA I KRYTERIA OCEN ZA POSTĘPY EDUKACYJNE UCZNIÓW

93. Ocenianie ucznia dokonuje się na podstawie:
1) wypowiedzi ustnej
2) sprawdzianów pisemnych
3) wykonywanie ćwiczeń
4) stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
5) zadań domowych
6) prac nadobowiązkowych
7) prowadzenie notatek, obserwacji ucznia
8) udział w konkursach, zawodach
94. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania-wychowawcy klasy na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną ( wpisują ołówkiem).
95. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy 4, ustala się w stopniach w/g następującej skali używając skrótów:
1) stopień celujący.....................-6 - cel.
2) stopień bardzo dobry.............-5 – bdb.
3) stopień dobry........................- 4 – db.
4) stopień dostateczny...............- 3 – dst.
5) stopień dopuszczający...........- 2 – dp.
6) stopień niedostateczny...........- 1 – ndst.
96. Przy ocenach bieżących z odpowiedzi ustnych dopuszcza się stawianie „ +", „ -'' ( plusów i minusów) mających motywować uczniów do pracy.
97. Znak „ +" (plus) stawiamy wtedy gdy wypowiedź ucznia znacznie wykracza poza wymagania na daną ocenę, za aktywność na lekcji, za zadania domowe. Pięć „+" jest równoznacznych z oceną bardzo dobrą.
98. Znak „ –'' ( minus) stawiamy wtedy gdy wypowiedź ucznia zawiera usterki w wymaganiach na daną ocenę, za brak zadania, brak aktywności na lekcji. Trzy „ – " są równoznaczne z oceną niedostateczną.
99. Uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu semestru bez żadnych konsekwencji "np.". Za wyjątkiem sprawdzianu i zapowiedzianych kartkówek.
100. W klasach 1-3 nauczyciel na bieżąco rejestruje postępy uczniów za pomocą skali ocen od 1 do 6 i na tej podstawie sporządza ocenę opisową śródroczną i roczną:
1) 6 wzorowo
Wymagania wykraczające (6) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych w praktyce.
2) 5 bardzo dobrze
Wymagania rozszerzające (5) – uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.
3) 4 dobrze
Wymagania dopełniające (4) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.
4) 3 wystarczająco
Wymagania podstawowe (3) – uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach
5) 2 słabo
Wymagania konieczne (2) – uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie przy pomocy nauczyciela prostych poleceń
wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
6) 1 źle
Nie zostały spełnione kryteria wymagań koniecznych (1) niezbędnych do uczenia się i opanowania podstawowych umiejętności. Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki. Uczniowi stworzono szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych.
101. W edukacji wczesnoszkolnej dopuszcza się stosowanie „+" i „-'' przy ocenach punktowych.
1) Znak „+" stawiany jest wtedy gdy wypowiedź wykracza poza
wymagania danego punktu
2) Znak „-" stawiany jest wtedy gdy wypowiedź ucznia zawiera
niewielkie usterki w wymaganiach na dany punkt
102. Ocenie opisowej podlegają umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych:
1) Edukacja polonistyczna -ocena obejmuje umiejętność techniki czytania głośnego, cichego, stopnia zrozumienia tekstu, poprawności budowy zdań, sposobu wypowiadania się, zasobności czynnego słownictwa, ogólnych wiadomości gramatycznych, pisania z pamięci, ze słuchu, stosowania zasad ortograficznych oraz estetyki pisma.
2) Edukacja matematyczna- ocenie podlega liczenie pamięciowe, stopień opanowania algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, znajomość tabliczki mnożenia, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, ogólne wiadomości geometryczne, umiejętność układania działań, odpowiedzi, logiczność myślenia.
3) Edukacja środowiskowa - ocena obejmuje stopień przyswojenia wiadomości ogólnych z zakresu środowiska społecznego, przyrodniczego, zjawisk zachodzących w przyrodzie.
4) Edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna, zajęcia komputerowe - ocenie podlega stopień zaangażowania ucznia na lekcji, pomysłowość, stosunek do przedmiotu, jego przygotowanie do lekcji.
5) Edukacja motoryczno-zdrowotna- Przy ustalaniu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Ocenie podlega stopień zaangażowania ucznia, ogólna sprawność fizyczna ucznia.
6) Z języków obcych ocena uwzględnia opanowanie słownictwa, zasady ortograficzne, oraz praktyczne posługiwanie się językiem
7) Z religii uczeń uzyskuje ogólny opis opanowania materiału programowego w danej klasie.
103. W klasach 1-3 na gazetkach są wywieszone papierowe koszyki. Do nich uczniowie zbierają owoce i inne znaczki za poszczególne osiągnięcia zdobyte w stopniu wzorowym. Na koszyku jest numer porządkowy ucznia z dziennika.
Do koszyczków zbieramy:
1) jabłka - PISARZ – za staranne pismo lub wzorowe wypowiedzi pisemne ( w tym pisanie ze słuchu)
2) gruszki - CZYTELMISTRZ- za wzorowe głośne czytanie, czytanie z podziałem na role oraz ciche ze zrozumieniem
3) śliwki – SZTUKMISTRZ- za wzorowe place plastyczne lub techniczne, także za osiągnięcia muzyczne
4) pomarańcze - SPORTOWIEC-za osiągnięcia sportowe i przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa
5) orzechy – Łamigłówek –za rozwiązywanie łamigłówek, rebusów oraz zadań matematycznych
6) cytryny – PRACUŚ-za dodatkowe prace na rzecz klasy oraz szkoły, za rozwiązywanie zadań nadobowiązkowych
7) kwiatki – MÓWCA -za bogate słownictwo w wypowiedziach i opowiadaniach
8) liście - PRZYRODNIK – za obszerną wiedzę przyrodniczą i środowiskową
9) groch AS -za wzorowe zachowanie
104. Za 10 owoców uczeń otrzymuje złote jabłko. Trzy osoby z klasy, które zgromadzą najwięcej jabłek otrzymują złotą koronę na sródrocze i końcoworocze.
105. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
106. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
107. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
108. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
109. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
110. Oceny klasyfikacyjne z edukacji nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
111. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne w sześciostopniowej skali oceniania przedstawiają się następująco:
1) Ocena celująca ( 6 )
Otrzymuje ją uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczają poza program nauczania a dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów wynikających z programu nauczania, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach.
2) Ocena bardzo dobra ( 5)
Otrzymuje ją uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania danego przedmiotu, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych mu przez nauczyciela źródeł informacji, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje praktyczne i teoretyczne problemy ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach ,wykazuje się aktywną postawą podczas lekcji.
3) Ocena dobra ( 4 )
Otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na zrozumienie większości relacji miedzy elementami danego przedmiotu nauczania, potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji w stopniu zadowalającym, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, natomiast zadania o większym stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, jest aktywny w czasie lekcji w stopniu zadowalającym.
4) Ocena dostateczna ( 3)
Otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępów dalszym uczeniu się danego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, w czasie lekcji wykazuje się sporadyczną aktywnością,
5) Ocena dopuszczająca ( 2 )
Otrzymuje ją uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki w edukacji nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w trakcie dalszej nauki, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.
6) Ocena niedostateczna( 1 )
Otrzymuje ja uczeń, który nie opanował podstaw programowych danego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o minimalnym stopniu trudności.
112. Jeżeli nauczyciel pomyli się przy wystawianiu oceny bieżącej w dzienniku lekcyjnym, wtedy zakreśla daną ocenę w kółko.
113. Przy poprawie oceny stosujemy następujący zapis np.1/4- to znaczy, ze uczeń poprawił ocenę niedostateczną na ocenę dobrą
114. Nauczyciel w trakcie trwania semestru winien wystawić każdemu uczniowi, co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowy wymiar godzin realizowanego przedmiotu, pomnożony przez dwa.
115. Nauczyciel j. polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu semestru, dwóch prac klasowych literackich oraz jednego sprawdzianu gramatycznego.
116. Nauczyciel j. obcego i języka mniejszości narodowej winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzenie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:
1) rozumienie tekstu czytanego
2) rozumienie tekstu słyszanego
3) sprawności językowo-gramatycznej
4) wypowiedzi na zadany temat
117. Prace pisemne z poszczególnych przedmiotów nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.
118. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej jak jedną.
119. Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
120. Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianów, jeżeli uczniowie dezorganizują proces sprawdzania osiągnięć przez absencję i ucieczki z zajęć.
121. Dokładne sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w ciągu dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.
122. Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu bez oddania sprawdzianu wcześniejszego.
123. Nauczyciel przechowuje prace pisemne uczniów przez okres trwania roku szkolnego.
124. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie pisemnym powinien w ciągu 2 tygodni napisać tę pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.
125. Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową ocen z całego roku.
126. Zapis „nb." oznacza nieobecność na lekcji w momencie sprawdzania wiedzy
127. Szkolny System Oceniania jest nadrzędny w stosunku do przedmiotowego systemu oceniania.
128. Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych ustala nauczyciel poszczególnego przedmiotu, są zgodne z Szkolnym Systemem Oceniania.
129. Osobne kryteria ustalają nauczyciele przedmiotu do zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej dla poszczególnych osób, kryteria są przechowywane w pokoju nauczycielskim.
130. Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

SKALA I KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

131. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, a w szczególności:
a) sumienność w nauce,
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
c) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,
d) dbałość o pomoce szkolne, własne podręczniki, zeszyty i przybory,
e) przestrzeganie zasad BHP,
f) stopień wywiązywania się z powierzonych zadań,
g) uczestnictwo w pracach na rzecz klasy, szkoły , środowiska,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych w zakresach:
a) udzielania pomocy słabszym, okazywanie szacunku innym osobom
b) poszanowania mienia wspólnego,
c) kulturalnego wyrażania się i taktownego udziału w dyskusji,
d) sposobie bycia nienaruszającym godności własnej i innych,
f) dbałości o swoje zdrowie i zdrowie innych,
g) dbałości o higienę osobistą, o ład i porządek w swoim otoczeniu,
h) właściwego stosunku do zwierząt,
i) umiejętności tolerancji,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
132. Skala ocen śródrocznych i końcoworocznych z zachowania ustala się w stopniach używając skrótów:
1) wzorowe----------------wz.
2) bardzo dobre----------bdb
3) dobre--------------------db.
4) poprawne---------------pop
5) nieodpowiednie-------ndp.
6) naganne----------------ng
133. Wymagania na poszczególne oceny z zachowania przedstawiają się następująco:
1) Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
b) pracuje społecznie na rzecz szkoły, środowiska i swojej klasy,
c) bierze udział w konkursach, kółkach zainteresowań, akademiach, zawodach sportowych zgodnie ze swoimi predyspozycjami,
d) otrzymał pochwały wychowawcy, dyrektora lub innego nauczyciela,
f) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
g) ma nienaganną kulturę osobistą,
h) wzorowo przestrzega norm współżycia społecznego,
i) chętnie pomaga uczniom w sytuacjach trudnych
j) nosi odpowiedni strój, nie stosuje makijażu, nie żuje gumy podczas zajęć
k) wszystkie kryteria muszą być spełnione.
2) Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych
b) pracuje społecznie na rzecz szkoły, klasy
c) ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione
d) ma liczne pochwały,
e) bierze udział w konkursach, kołach zainteresowań, zawodach, akademiach
f) przestrzega norm współżycia społecznego
g) nosi odpowiedni strój, nie stosuje makijażu, nie żuje gumy podczas zajęć
3) Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który przestrzega:
a) norm współżycia społecznego,
b) pracował na rzecz klasy,
c) otrzymał pochwały wychowawcy i innych nauczycieli,
d) ma nienaganną kulturę osobistą,
e) stara się bardzo dobrze wypełniać obowiązki szkolne
f) nosi odpowiedni strój, nie stosuje makijażu, nie żuje gumy podczas
zajęć,
4) Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia obowiązki szkolne,
b) właściwie się zachowuje,
c) nie ma rażących uwag z zachowania,
d) przestrzega norm współżycia społecznego,

5) Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który:
a) nie wypełnia obowiązków szkolnych,
b) nie zachowuje się kulturalnie,
c) nie przestrzega norm współżycia społecznego (jest agresywny, ma dużo uwag i nagan).
d) często się spóźnia
e) pali papierosy, pije alkohol,
f) zaburza proces lekcyjny

6) Naganną ocenę otrzymuje uczeń , który:
a) nie wypełnia obowiązków szkolnych
b) ulega nałogom i namawia innych
c) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla otoczenia
d) wszedł w konflikt z prawem
e) dokonał kradzieży,
g) nie wykazuje chęci poprawy, mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych
h) wobec innych uczniów stosuje przemoc (kłótnie, szantaż, wyłudzanie, zastraszanie)
i) z premedytacją zaburza proces lekcyjny

134. Aby otrzymać ocenę nieodpowiednią i naganną wystarczy aby uczeń spełnił trzy kryteria łącznie.
135. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, oraz ocenianego ucznia z uwzględnieniem zeszytu uwag i pochwał.
136. Wszelkie informacje dotyczące zachowania, a istotne dla ustalenia ocen, powinny być zanotowane w „ Klasowym zeszycie uwag i pochwał", który jest udostępniony do wglądu rodzicom i uczniom na ich prośbę.
137. Uczeń oraz jego rodzice są informowani o ocenie z zachowania na bieżąco w ciągu roku szkolnego, nie rzadziej jednak niż dwa razy w semestrze.
138. W klasach 1-3 ocena z zachowania jest oceną opisową.
139. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na :
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
140. Postępowanie wychowawcy zmierzające do ustalenia oceny śródrocznej/ końcoworocznej z zachowania powinno być zakończone w klasach na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną w danym okresie roku szkolnego
141. Uczeń jest poinformowany o przewidywanej ocenie z zachowania na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
142. Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej od ustalonej oceny do wychowawcy klasy, który powinien rozpatrzyć odwołanie zgodnie z przyjętym w szkole trybem postępowania w sprawie ustalania ocen z zachowania.
143. Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie ucznia o możliwości poprawy oceny z zachowania.
144. Na konferencji klasyfikacyjnej zapada ostateczna decyzja o ocenie z zachowania.

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

145. Ustala się następujące sposoby informowania rodziców o wynikach nauczania:
1) zebrania klasowe oraz konsultacje indywidualne
2) w przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną, na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciel przedmiotu informuje rodziców, pisemnie za potwierdzeniem o zaistniałym fakcie
3) nauczyciel przedmiotu dokonuje wpisu oceny proponowanej do zeszytu przedmiotowego lub korespondencyjnego na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną
4) każdy nauczyciel ma także prawo wprowadzić własny system informowania rodziców o wynikach nauczania i zachowania

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD USTALONYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

146. Możliwość odwołania od rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania i oceny z przedmiotu przysługuje uczniowi tylko wówczas, gdy ocena została ustalona niezgodnie z przyjętym w szkole trybem postępowania. Tylko w takim przypadku podanie i uzasadnienie składają rodzice dziecka bądź sam uczeń na ręce dyrektora zespołu z prośba o ponowne rozpatrzenie oceny – w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.
147. Złamanie procedury dotyczy przede wszystkim:
1) nieprzedstawienia uczniom wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny w danym roku szkolnym lub nie stosowanie się do podanych przez nauczyciela kryteriów
2) niezapoznanie ucznia z kryteriami oceny zachowania bądź wystawienie oceny niezgodnie z obowiązującymi kryteriami- zarówno na korzyść jak i nie korzyść ucznia
148. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych:
1) w skład komisji wchodzą: dyrektor bądź wicedyrektor zespołu jako przewodniczący, nauczyciel danych zajęć, dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia z tej lub innej szkoły,
2) termin ustala się najpóźniej 2 dni po uznaniu zasadności złożenia wniosku - w porozumieniu z rodzicami ucznia,
3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna, o ile nie może być zmieniona w wyniku sprawdzianu poprawkowego,
4) z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen,
5) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
149. W przypadku ustalenia, że ocenę z zachowania wychowawca wystawił, nie stosując się do obowiązujących w zespole kryteriów oceniania-dyrektor powołuje komisję, która ustala w drodze głosowania zwykłą większością głosów roczną ocenę zachowania ucznia:
1) w skład komisji wchodzą; dyrektor bądź wicedyrektor zespołu jako przewodniczący, wychowawca, wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców,
2) z przebiegu sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen,
3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
150. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego również mają zastosowanie przepisy dotyczące odwołania się od ustalonych ocen (naruszenie procedur)- z tym że w przypadku egzaminu sprawdzającego po egzaminie poprawkowym obowiązuje 5 – dniowy termin na złożenie wniosku.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

151. Uczeń, ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne, o podwyższenie oceny z tych zajęć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
152. Wniosek o podwyższenie oceny można złożyć tylko wtedy, jeśli uczeń spełnia następujące warunki :
1) wszystkie opuszczone przez niego godziny są wiarygodnie usprawiedliwione,
2) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności,
3) na bieżąco wykonywał wszystkie zadawane prace domowe,
4) wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami
5) w przypadku wnioskowania o ocenę najwyższą, brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tych zajęć edukacyjnych, z których wnioskuje o podwyższenie oceny,
6) zaistniały inne ważne okoliczności, uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.
153. Warunki, o których mowa w punktach 1) – 5) muszą być spełnione jednocześnie.
154. W przypadku, gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
155. Wniosek ucznia musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
156. Wniosek ucznia rozpatruje nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej, w ciągu trzech dni od dnia jego złożenia.
157. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do zaliczenia, z zakresu treści programowych określonych przez nauczyciela, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
158. Szczegółowy termin zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Informację o wyznaczonym terminie zaliczenia nauczyciel zapisuje w złożonym wniosku. Przyjęcie do wiadomości, uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.
159. Podczas zaliczenia obowiązują ucznia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oddziału, do którego uczeń uczęszcza, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
160. Zaliczenie przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem zajęć komputerowych, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których zaliczenie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zaliczenie z języka obcego odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
161. Pisemne zaliczenie przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący. Ustalona ocena musi być pisemnie uzasadniona.
162. Zaliczenie ustne z języka obcego oraz zaliczenie w formie zadań praktycznych przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
163. Z zaliczenia sporządza się protokół zawierający:
1) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego zaliczenie, termin zaliczenia,
2) zadania (ćwiczenia) zaliczeniowe,
3) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzanego ustnie lub o sposobie wykonania zadań (ćwiczeń), w przypadku zadań praktycznych.
4) wynik egzaminu,
5) uzyskaną ocenę.
6) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
7) protokół przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

164. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

165. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do wychowawcy o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
166. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
167. Wychowawca klasy sporządza imienną listę uczniów ubiegających się o podwyższenie oceny zachowania i przedkłada ją w sekretariacie szkoły.
168. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
4) Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności.
169. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzone jest postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
170. Postępowanie przeprowadza wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym.
171. Z postępowania sporządza się protokół zawierający :
1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
2) termin postępowania,
3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowaniach ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
5) uzyskaną ocenę.
6) Protokół, przechowuje wychowawca klasy w teczce klasy.

ZASADY ORGANIZACJI SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

172. Bieżące sprawdzanie stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów dotyczy materiału obejmującego nie więcej jak 3-4 jednostki lekcyjne. Dotyczy to wypowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówki, dyktanda), zapisujemy w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim.
173. Cykliczne sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności odbywa się po zakończeniu działu programowego w formie powtórek i pisemnych prac kontrolnych, oceny zapisujemy w dzienniku kolorem czarnym lub niebieskim:
1) prace tego typu zapowiada się z tygodniowym wyprzedzeniem,
2) w ciągu dnia powinna być jedna tego typu praca, w ciągu tygodnia nie więcej niż 2,
3) uczniowie nieobecni w dniu przeprowadzenia pracy kontrolnej piszą ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, w ciągu 2 tygodni po powrocie,
4) prace powinny być oceniane wciągu 2 tygodni i zwrócone do wglądu uczniom, prace powinny być udostępnione do wglądu rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela,
5) uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę.
174. Kolejne prace tego samego typu z danego przedmiotu można przeprowadzić po oddaniu uczniom pracy poprzedniej.
175. Ocena wypowiedzi ustnej powinna być poprzedzona uzasadnieniem nauczyciela jeżeli uczeń uzyskał ocenę od 1 do 4 tłumacząc dlaczego uczeń nie uzyskał oceny wyższej.
176. Ocena sprawdzianów powinna być ustalona na podstawie punktacji podanej razem z zadaniami sprawdzianu uwzględniając następującą skalę ocen :
a) 91% - 100% - bardzo dobry
b) 71% - 90% - dobry
c) 51% - 70 % - dostateczny
d) 31% - 50% - dopuszczający
e) 0 % do 30 % - niedostateczny
177. W pracach pisemnych, sprawdzianach, kartkówkach nie stosuje się znaków „+" i „ – "
178. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z pracy pisemnej otrzymał ocenę bardzo dobrą (91 %- 100 %) i rozwiązał prawidłowo zadania dodatkowe.
179. Oceny bieżące z odpowiedzi, zadań, aktywności zapisujemy kolorem niebieskim lub czarnym.
180. Przy zadaniach otwartych nauczyciel pisze krótkie uzasadnienie.

PROCEDURA EWALUACJI SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

181. Na koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Szkolnego Systemu Oceniania na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów ( ew. rodziców). Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji Szkolnego Systemu Oceniania uwagi i spostrzeżenia.
W § 13 ust. 7 pkt wykreśla się :
do 15 czerwca każdego roku.
W § 15 ust. 2 pkt. 11 dodaje się:
Dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela
§ 15 ust. 2 pkt. 19 zmienia brzmienie:
kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć nieusprawiedliwionych w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; powołuje komisję rekrutacyjną do przedszkola;
W § 15 ust. 2 pkt. 22 zmienia brzmienie:
na podstawie zaleceń zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11), dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; w przedszkolu po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego bieżącego roku na kolejny rok szkolny, a w szkole podstawowej niezwłocznie w bieżącym roku na kolejny rok szkolny.
W § 15 ust. 2 pkt. 23 zmienia brzmienie:
o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia. W przedszkolu niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organizacji na kolejny rok szkolny, w szkole podstawowej niezwłocznie po zatwierdzeniu arkuszy organizacji na kolejny rok szkolny;
W § 16 ust. 6 wykreśla się pkt 6.
W § 16 ust. pkt. 9 wykreśla się
do 30 czerwca
w § 18 do ust. 1 dodaje się pkt 1:
1.Do zadań samorządu należy:
a) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli,
b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
c) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
d) przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów,
e) współdziałanie z władzami zespołu w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
f) dbanie o mienie zespołu,
g) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
h) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński)
i) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej,
j) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor zespołu.
W § 18 ust. 4 dodaje się pkt 7, 8, 9, 10, :
1) prawo wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży,
2) prawo udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
3) prawo zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów, udziału przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
4) prawo dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,

W § 19 ust. 1 zmienia się brzmienie:
Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu. Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
W § 19 ust. 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach przez:
a) zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu,
b) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim
c) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą zespołu, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem zespołu,
d) apele szkolne,
e) gazetę dla rodziców
f) stronę www Zespołu
W § 19 ust. 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
5) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
a) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
b) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
c) Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
W § 19 ust. 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,
c) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
d) organizuje spotkania przedstawicieli organów zespołu.
§ 19 ust. 3 zmienia brzmienie:
Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego organu. Komisję powołuje się na trzy lata. Na kadencje roczną komisja powołuje swojego przewodniczącego. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 19 ust. 6 przyjmuje następującą numerację:
6.W sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania: uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy; wychowawca wspólnie ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu; wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy (którego sprawa dotyczy) i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór; sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
W § 19 ust. 6 dodaje się pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 w brzmieniu:
1. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka dyrektor powołuje komisję rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą:
a) przedstawiciele stron konfliktu,
b) mediator niezaangażowany w konflikt,
c) dyrektor zespołu.
2. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy.
3. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 7 dni od zaistnienia wydarzenia:
a) uczeń,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) Samorząd Uczniowski,
d) Rada Rodziców,
e) Pracownik szkoły.
4. W terminie 7 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną decyzję potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor zespołu udziela kary, zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
6. W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor zespołu kończy procedurę, odpowiadając pisemnie na postawione zarzuty.

W § 20 ust 1 zmienia się w brzmieniu:
do dnia 30 maja danego roku.
W § 39 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
W celu ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej szkoła prowadzi działalność profilaktyczną, której zasady określa program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. Program wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
W § 44 dodaje się ust. 5:
Kara uzupełniająca określona jest przez wychowawcę klasy w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu i zainteresowanymi nauczycielami w formie pisemnej w klasowym dzienniku uwag.
§ 45 ust. 1 zmienia brzmienie:
W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie zgłasza powyższy fakt z zachowaniem kolejności: wychowawcy klasy, dyrektorowi Zespołu
§ 45 ust. 4 uzyskuje nowe brzmienie:
1) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie/ składają ustną skargę wychowawcy, w razie niezadowalającego załatwienia sprawy w formie pisemnej do dyrektora w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości.
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia
3) dyrektor wraz z wychowawcą przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych
4) odpowiedź pisemną przekazuje się wnioskodawcy
5) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora
W § 47 ust. 1 zmienia brzmienie:
Spory między uczniami rozstrzyga wychowawca wraz z klasą na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

W § 47 uchyla się ust. 3