SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
„KONIECZNIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE"

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W BORUCINIE

I. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia, umiejętności życiowych współpracy i aktywnego działania w grupie, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole i w domu.
Program realizowany jest na I i II etapie edukacyjnym przez pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli przedmiotów oraz pracowników szkoły.
Założenia programu są zgodne z :
a) Programem wychowawczym szkoły
b) Koncepcją pracy szkoły
c) Szkolnym zestawem programów nauczania
ci) Podstawą programową kształcenia ogólnego

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jed. Dz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122,poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043,Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr 157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 i Nr 148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.941 i979, z2013r. poz.87, 827, 1191, 1265, 1317 i1650 oraz z2014r. poz.7, 290, 538, 598 i 642.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 15. stycznia 2009r., Nr 4, poz. 17), Rozporządzenie MEN z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, nr ,poz.803)

III. DIAGNOZA

Przeprowadzona w czerwcu 2015r. ocena sytuacji wychowawczej, obserwacje prowadzone w ciągu roku ,analiza zeszytów korespondencyjnych oraz badanie ankietowe z września 2015r. wykazały niepokojące zjawiska:
trudności uczniów w utrzymaniu właściwych relacji koleżeńskich
trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i aktywnym słuchaniu
występowanie wśród uczniów niewłaściwych zachowań – zachowań agresywnych wobec innych uczniów.

IV CELE PROGRAMU

1.CELE OGÓLNE PROGRAMU :

Wyrobienie umiejętności ( zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Kształcenie umiejętności właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE :
Uczeń:
a) Zna skutki zdrowego i nieprawidłowego odżywiania
b) Potrafi właściwie zorganizować czas wolny.
c) Rozróżnia dobro od zła
d) Dostrzega swoje zalety i wady
e) Potrafi żyć w koleżeństwie i przyjaźni.
f) Jest odpowiedzialny za własne zachowanie i innych
g) Zna negatywny wpływ używek (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, lekarstw) na własne zdrowie,.
h) Zna negatywne skutki nadmiernego korzystania z telewizji i Internetu, niebezpieczeństwa z nich płynące.
i) Wie do kogo należy zwrócić się w sytuacjach trudnych.
j) Jest otwarty i tolerancyjny wobec odmienności innych ludzi
k) Wykazuje empatię i zrozumienie wobec innych

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń/dziecko:
a) radzi sobie w trudnych sytuacjach,
b) zna podstawowe zasady bezpieczeństwa
c) aktywnie spędza wolny czas
d) potrafi wskazać właściwe i niewłaściwe zachowanie swoje i kolegów
e) zna zasady bezpiecznego korzystania z telewizji i Internetu oraz zagrożenia z tego płynące
f) wie, że dbanie o higienę i właściwe odżywianie wpływa prawidłowo na jego zdrowie
g) zachowuje się właściwie w sytuacjach życia codziennego (przestrzeganie zasad kultury osobistej i norm współżycia społecznego).
h) umie współpracować w grupie, służy pomocą innym
i) zna czynniki zagrażające zdrowiu i ich negatywne skutki
zna wpływ substancji psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, lekarstw) na organizm dziecka, potrafi się właściwie zachować w przypadku kontaktu z tymi substancjami, wie do kogo zwrócić się po pomoc w takich przypadkach
zna czynniki chorobotwórcze, dzięki właściwym nawykom zdrowotnym potrafi ich uniknąć

VI. KRYTERIA OCENY:

Uczniowie okazują szacunek sobie nawzajem, nauczycielom i pracownikom w szkole. Znają i stosują zasady współżycia w grupie. Właściwie reagują w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
W aktywny sposób spędzają czas wolny.
Uczniowie nie stosują używek, właściwie korzystają z Internetu i telewizji
Zmniejszona liczba zachowań agresywnych, poprawa relacji rówieśniczych w klasach (na podstawie oceny sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach).

VII. EWALUACJA PROGRAMU :

Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach nadzoru pedagogicznego, czyli sprawozdania, analizy, dane statystyczne, hospitacje, zapisy w dokumentacji (dzienniki lekcyjne, zebrania z rodzicami, zeszyty korespondencyjne), badania ankietowe, opinie, wnioski, projekty działań, programy, scenariusze, udział w konkursach, apelach i akcjach promujących zdrowie.

VIII. FORMY REALIZACJI

BLOK
TEMATYCZ.

ZADANIA
SPOSOBY
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
EWALUACJA

ZDROWIE
I BEZPIECZEŃSTWO

1.Zdrowo się odżywiamy
Pogadanki w trakcie lekcji
gazetki PCK
spotkanie z pielęgniarką szkolną
zajęcia z pedagogiem

nauczyciele/pedagog

Zapisy w dzienniku

2. Jestem bezpieczny – zachowania w sytuacjach trudnych
Zajęcia grupowe z pedagogiem szkolnym/
spotkanie ze strażakami z OSP Borucin
zajęcia w ramach godzin wychowawczych

Pedagog/wychowawcy

Zapisy w dzienniku lekcyjnym/pedagoga szkolnego

3. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, bezpiecznie uczestniczymy w ruchu drogowym

Pogadanka policjanta
przygotowanie uczniów kl. IV do egzaminu na kartę rowerową
pogadanki wychowawców i nauczycieli
święto rowerów – wycieczka rowerowa

Wychowawcy,
policja

zapis w dzienniku

4. Bezpiecznie w sieci
Konkurs szkolny wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z zasobów internetowych i telewizyjnych
zajęcia grupowe poświęcone bezpieczeństwu korzystania z TIK
gazetka dla uczniów i rodziców

J. Pytlik
A. Kołodziejska
nauczyciel informatyki
Zapis w dzienniku,
Artykuł na stronie szkolnej

5. Dbajmy o zdrowie – codzienna higiena osobista, właściwe nawyki zdrowotne i żywieniowe
Metody działań praktycznych,
pogadanki wychowawców, pedagoga
spotkanie z pielęgniarką szkolną
gazetka PCK
zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
Dzień wody – apel

Wychowawcy/
pielęgniarka/
pedagog/
nauczyciel w-f

sprawdzanie czystości
zapisy w dzienniku, gazetki

6. Bezpieczne media

Pogadanka,
zajęcia w ramach godzin wychowawczych
zajęcia z pedagogiem szkolnym
Międzynarodowy Dzień Książki- konkursy i gazetki

wychowawcy

Zapisy w dzienniku
ZDROWIE PSYCHICZNE

1. Moje mocne i słabe strony
Zabawy integracyjne,
Rozmowy
Dzień matematyki – podchody matematyczne

Wychowawcy,
pedagog

pogadanka, zapis w dzienniku

2. Model zdrowego dnia, aktywny wypoczynek, właściwe nawyki żywieniowe
Pogadanka,
lekcje wychowawcze
udział w zajęciach sportowych, biwakach, wycieczkach, rajdach
spotkanie z pielęgniarką szkolną -
zajęcia z pedagogiem – zdrowo się odżywiamy
Szkolny dzień kota – zajęcia warsztatowe
Dzień tańca – szkolny konkurs tańca
Szkolny dzień sportu – rozgrywki sportowe

Wychowawcy, nauczyciel
w – f,
pedagog

pogadanka, zapis w dzienniku

3. Właściwe porozumiewanie się w grupie.
Budowanie tolerancji i otwartości na druga osobę.
Zajęcia wychowawcze,
zabawy integracyjne, sportowe
spotkania klasowe, szkolne, imprezy i akademie szkolne i środowiskowe
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - apel

Wychowawcy,
pedagog

zapis w dzienniku, strona www szkoły
SZKOŁA I RODZINA

1. Integrowanie zespołu klasowego

Zajęcia wychowawcze, zabawy integracyjne, spotkania klasowe, imprezy szkolne i środowiskowe
Tydzień pisania listów

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku, artykuły w mediach, zdjęcia

2. Uczymy się przestrzegać ustalonych norm i zasad – opracowanie klasowego regulaminu zachowania się oraz procedur i sankcji w przypadku nieprzestrzegania norm w nich zawartych.

Pogadanka,
Ustalenie klasowego kontraktu
kryteria ocen z zachowania
przestrzeganie ustalonych norm zachowania

wychowawcy

zapisy w dzienniku, regulaminy/kodeksy klasowe

3. Zachowania budujące dobrą atmosferę w klasie –utrwalanie właściwych zachowań społecznych

Pogadanka drama,
metoda praktycznych działań
spotkania klasowe
Walentynki – dzień sympatii

Wychowawcy

Zapisy w dzienniku, sprawozdania , zeszyty korespondencyjne

5. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych Rozwijanie u uczniów empatii.

Działania praktyczne,
udział w akcjach charytatywnych

Opiekun PCK, wychowawcy

Zapisy w dziennikach, sprawozdania

6. Moja rodzina, wspieranie właściwych relacji w rodzinie.

Spotkania z rodzicami i innymi członkami rodziny (Dzień Matki i ojca, Dzień Babci i Dziadka itp.)

wychowawcy

Zapisy w dziennikach

7. Społeczność szkolna – aktywny udział w życiu szkoły (samorząd uczniowski, apele, akademie, imprezy integrujące społeczność uczniowską)

Działalność samorządu Szkolnego
udział w imprezach szkolnych
Dzień eksperymentu
Zbiórka makulatury i baterii

Wychowawcy, nauczyciele, opiekun SU

Zapisy w dziennikach, sprawozdania

2.Negatywne skutki spożywania używek (papierosów, narkotyków, dopalaczy, alkoholu i lekarstw) przez dzieci

Rozmowa kierowana/
pogadanki
zajęcia z pedagogiem szkolnym
zajęcia w ramach lekcji wychowawczych
Wychowawcy/
pedagog
Zapisy w dzienniku

VIII. OBSZARY DZIAŁAŃ

1.Rodzice
Zadania
1. Pogłębianie wiedzy z psychologii i pedagogiki dotyczącej własnych dzieci
wykłady dla rodziców
2. Angażowanie w czynną współpracę na rzecz środowiska szkolnego
wspólne przygotowanie szkolnych uroczystości typu: wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, kiermasze szkolne, organizowanie „Festynu rodzinnego", angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły , udział w klasowych spotkaniach integracyjnych
3. Organizowanie spotkań ogólnych i klasowych.
przekazywanie informacji o wynikach nauczania i wychowania

2. Nauczyciele
Zadania
1. Podmiotowe traktowanie ucznia
2. Ocenianie zgodnie z WSO
3. Odpowiedni stosunek do uczniów.
4. Poznanie psychologii rozwojowej dziecka.
5. Integrowanie zespołu nauczycielskiego z rodzicami.
6. Poznanie problemów wychowawczych swoich uczniów.
7. Nauczyciel jest wzorem dla swoich wychowanków.
8. Zapobieganie przejawom agresji w szkole.

3. Środowisko lokalne
Zadania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu
2. Współpraca z dzielnicowym Krzanowic
3. Współpraca z pielęgniarką środowiskową z NZOZ „Twoje Zdrowie" w Krzanowicach
4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach
5. Współpraca z DK w Borucinie
6. współpraca z DFK w Borucinie

Uchwałą Rady Pedagogicznej ............................... program profilaktyki został przyjęty do realizacji po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.